TU-PINE

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมนับได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและสร้างรายได้หลักให้กับประเทศ การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมจะมีทั้งจากนักลงทุนในประเทศและต่างชาติ ซึ่งในอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนนั้นมีความต้องการวิศวกรที่มีองค์ความรู้ในหลากหลายมิติ

ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของชาติให้ทันต่อ การปรับเปลี่ยนไปของโลกในปัจจุบัน ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายเข้ามาในหลักสูตรทางวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้มีการจัดตั้งโครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (Programme of Innovative Engineering) หรือ TU-PINE เพื่อพัฒนาและบริหารหลักสูตรเชิงบูรณาการ โดยมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

Soft-EN

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 3.5 ปี หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

iPEN

เนื้อหาหลักสูตรจะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในระบบไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการและระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม และมีความเข้าใจถึงระบบการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน เพื่อแก้ปัญหาทางด้านอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม

EBM

เป็นหลักสูตรบูรณาการและเชื่อมต่อองค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และพาณิชย์ศาสตร์เข้าด้วยกัน โดยการที่ยังคงองค์ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไว้ในขณะเดียวกันหลักสูตรได้จัดให้มีวิชาทางพาณิชยศาสตร์ที่เป็นความรู้ที่สำคัญ ซึ่งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในระดับที่สูงขึ้นในด้านพาณิชย์ยศาสตร์ในระดับปริญญาโทด้วย

AUTO

เป็นหลักสูตรพันธุ์ใหม่ที่ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยให้สถานประกอบการเป็นฐาน (Platform) ในการเสริมสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อให้ได้สมรรถนะที่ดีและตอบโจทย์อุตสาหกรรมจริง โดยร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมในการจัดการการเรียนการสอนโดยใช้ Work Integrated Learning (WIL)

ALUMNI

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวทั้งหมด