ค่าเทอม

ค่าใช้จ่าย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาขาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 463,000 บาท
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 463,000 บาท
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 415,000 บาท
สาขาวิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ (ศึกษาที่ศูนย์พัทยา) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 259,000 บาท