ผู้สมัคร

แผนการรับสมัคร

แผนการรับนักศึกษาใหม่ โครงการ TU-PINE ปีการศึกษา 2567


หลักสูตร  แผนการรับนักศึกษา  จำนวนรับในแต่ละรอบ 

1 Portfolio  2 Quota  (Satit) 2. Quota 3. Admission 
1. วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM) 60 38 2 5 15
2. วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม (iPEN) 60 38 2 5 15
3. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-EN) 60 38 2 5 15
4. วิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ 
ศึกษาที่ศูนย์พัทยา
50
30 - 10 10

กำหนดการรับสมัคร

ปีการศึกษา 2567

รอบที่ 2 QUOTA โครงการพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์  (อ่านรายละเอียดที่นี่)

รอบที่ 2 QUOTA (ศูนย์พัทยา)  (อ่านรายละเอียดที่นี่)

กำหนดการ รอบที่ 2 QUOTA

วันที่ดูรายละเอียดที่
รับสมัคร

1 -18 มี.ค. 67

http://www.tuadmissions.in.th/ หรือ https://www.mytcas.com

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

24 เม.ย. 67

http://www.tuadmissions.in.th/ หรือ https://www.mytcas.com

สอบสัมภาษณ์

26 เม.ย. 67

http://www.tuadmissions.in.th/ หรือ https://www.mytcas.com

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

2 พ.ค. 67

https://www.tuadmissions.in.th หรือ https://www.mytcas.com

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS

2-3 พ.ค. 67

https://www.mytcas.com/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

10 พ.ค. 67

https://www.tuadmissions.in.th/


รอบที่ 3 Admission  (อ่านรายละเอียดที่นี่)


กำหนดการ รอบที่ 3 Admissionวันที่ดูรายละเอียดที่
รับสมัคร

6 -12 พ.ค. 67

http://www.tuadmissions.in.th/ หรือ https://www.mytcas.com

ประกาศผลครั้งที่ 1

20 พ.ค. 67

http://www.tuadmissions.in.th/ หรือ https://www.mytcas.com

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS

20-21พ.ค. 67

http://www.tuadmissions.in.th/ หรือ https://www.mytcas.com

ประกาศผลครั้งที่ 2

25 พ.ค. 67

https://www.tuadmissions.in.th หรือ https://www.mytcas.com

สอบสัมภาษณ์และตรวจคุณสมบัติเพิ่มเติม

30-31 พ.ค. 67


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

12 มิ.ย. 67

https://www.tuadmissions.in.th/


 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนการศึกษา รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio  (อ่านรายละเอียดที่นี่)

 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio  (อ่านรายละเอียดที่นี่)

กำหนดการ รอบที่ 1 Portfolio วันที่ดูรายละเอียดที่
รับสมัคร

1 - 21 พ.ย. 66

http://www.tuadmissions.in.th/ หรือ https://www.mytcas.com

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

23 ม.ค. 67

http://www.tuadmissions.in.th/ หรือ https://www.mytcas.com

สอบสัมภาษณ์

26 ม.ค. 67

http://www.tuadmissions.in.th/ หรือ https://www.mytcas.com

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

6 ก.พ. 67

https://www.tuadmissions.in.th หรือ https://www.mytcas.com

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS

6-7 ก.พ .67

https://www.mytcas.com/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

15 ก.พ. 67

https://www.tuadmissions.in.th/

เกณฑ์การรับสมัคร

ปีการศึกษา 2567

เกณฑ์การรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio 

• วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM)

วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม (iPEN)

• วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-EN)

วิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ (ศึกษาที่ศูนย์พัทยา)

คุณสมบัติของผู้สมัคร  เกณฑ์การคัดเลือก

1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
    - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ม.6
    - เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร ไม่กำหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันที่สมัคร ขั้นต่ำ 2.75 
     สาขาวิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ (ศึกษาที่ศูนย์พัทยา) ไม่กำหนด
4. เกณฑ์ความสามารถพิเศษ รางวัลการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวกับสาขาวิชา/หลักสูตรที่สมัคร และมีการสอบ สัมภาษณ์โดยการพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


1. ยื่น Portfolio ค่าน้ำหนัก 60 % 

2. คะแนน TPAT3 รหัส 30 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 40 %

3. Portfolio ต้องมีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม หรือ ได้รับรางวัลการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวกับหลักสูตรที่สมัคร

4. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เกณฑ์การรับสมัคร รอบที่ 2 QUOTA  (Satit)

• วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM)

วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม (iPEN)

• วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-EN)

คุณสมบัติของผู้สมัคร  เกณฑ์การคัดเลือก

1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
     -เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร ไม่กำหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันที่สมัคร ขั้นต่ำ 3.00
4. เกณฑ์ความสามารถพิเศษ รางวัลการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวกับสาขาวิชา/หลักสูตรที่สมัคร และมีการสอบ สัมภาษณ์โดยการพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

1. ยื่น Portfolio ค่าน้ำหนัก 60 %

2. คะแนน TPAT3 รหัส 30 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 40 %

3. Portfolio ต้องมีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม หรือ ได้รับรางวัลการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวกับหลักสูตรที่สมัคร

4. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


เกณฑ์การรับสมัคร รอบที่ 2 QUOTA

• วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM)

• วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม (iPEN)

• วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-EN)

คุณสมบัติของผู้สมัคร  เกณฑ์การคัดเลือก

1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
    - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
    - เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย

2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร ไม่กำหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันที่สมัคร ขั้นต่ำ 2.75
4. เป็นนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาและกำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาสายสามัญของโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด

ได้แก่จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดนครสวรรค์ และมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในจังหวัดที่ระบุไว้ หากย้ายที่อยู่อาศัย ต้องเข้ามาอาศัยในเขตภูมิลำเนาที่กล่าวมาข้างต้น ไม่น้อยกว่า 3 ปี

 องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้

คะแนน TGAT1 รหัส 91 วิชา การสื่อสารภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก 20 % 

คะแนน TGAT2 รหัส 92 วิชา การคิดอย่างมีเหตุผล ค่าน้ำหนัก 20 % 

คะแนน TPAT3 รหัส 30 วิชา ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 60 %


• วิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ (ศึกษาที่ศูนย์พัทยา)

คุณสมบัติของผู้สมัคร  เกณฑ์การคัดเลือก

1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
    - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
    - เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
    - ปวช. (ช่างอุตสาหกรรม)

2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร ไม่กำหนด
3. คะแนน GPAX ณ วันที่สมัคร ขั้นต่ำ ไม่กำหนด
4. ผู้สมัครที่เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก 7 จังหวัด คือ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้

คะแนน TGAT1 รหัส 91 วิชา การสื่อสารภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก 20 %

คะแนน TGAT2 รหัส 92 วิชา การคิดอย่างมีเหตุผล ค่าน้ำหนัก 20 %

คะแนน TPAT3 รหัส 30 วิชา ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 60 %


เกณฑ์การรับสมัคร รอบที่ 3 Admission

• วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM)

• วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม (iPEN) 

• วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-EN)คุณสมบัติของผู้สมัคร  เกณฑ์การคัดเลือก

1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ม.6
   
   
เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย

2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร ไม่กำหนด

3. คะแนน GPAX ณ วันที่สมัคร ขั้นต่ำ ไม่กำหนด

คะแนนและค่าน้ำหนัก (ค่าน้ำหนักเต็ม 100)

คะแนน TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก 15 %

คะแนน TPAT3 รหัส 30 วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 25 %

คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ค่าน้ำหนัก 30 %

คะแนน A-Level รหัส 64 วิชาฟิสิกส์ ค่าน้ำหนัก 30 %เกณฑ์การรับสมัคร รอบที่ 3 Admission

วิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ (ศึกษาที่ศูนย์พัทยา)


คุณสมบัติของผู้สมัคร  เกณฑ์การคัดเลือก

1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ม.6
    - ปวช.
    - กศน.
   
เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย

2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร ไม่กำหนด

3. คะแนน GPAX ณ วันที่สมัคร ขั้นต่ำ ไม่กำหนด

คะแนนและค่าน้ำหนัก (ค่าน้ำหนักเต็ม 100)

คะแนน TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก 20 %

คะแนน TPAT3 รหัส 30 วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 30 %

คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ค่าน้ำหนัก 25   %

คะแนน A-Level รหัส 64 วิชาฟิสิกส์ ค่าน้ำหนัก 25   %
รายละเอียด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • โครงการ TU-PINE คณะวิศวกรรมศาสตร์ http://www.tupine.engr.tu.ac.th/
  • ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต : 0 2564 3001-9 ต่อ 3250
  • โทรศัพท์มือถือ 08 0410 8337 และ เบอร์ 08 3618 3410
  • E-mail : tupine@engr.tu.ac.th
  • facebook : Tu-PINE: Thammasat University Programmes of Innovative Engineering