RESOURCES

ปฏิทินกิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 1/2567

ปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567
รายการ วันเริ่มต้น วันสุดท้าย
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปวางแผนเลือกรายวิชาก่อนลงทะเบียน ผ่าน TU Greats App

5 กรกฎาคม 2567 (9.00 น.)

12 กรกฎาคม 2567 (22.00 น.)

 • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปลงทะเบียนรายวิชา

8 กรกฎาคม 2567 (9.00 น.)

12 กรกฎาคม 2567 (22.00 น.)

 • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปชำระค่าธรรมเนียมฯ ผ่าน TU Greats App

8 กรกฎาคม 2567 (9.00 น.)

9 สิงหาคม 2567 (16.30 น.)

 • นักศึกษาใหม่ (ปี 2567) วางแผนเลือกรายวิชาก่อนลงทะเบียน ผ่าน TU Greats App

1 สิงหาคม 2567 (9.00 น.)

9 สิงหาคม 2567 (22.00 น.)

 • นักศึกษาใหม่ (ปี 2567) ลงทะเบียนรายวิชา

8 สิงหาคม 2567 (9.00 น.)

9 สิงหาคม 2567 (22.00 น.)

 • นักศึกษาใหม่ (ปี 2567) ชำระค่าธรรมเนียมฯ ผ่าน TU Greats App

8 สิงหาคม 2567 (9.00 น.)

10 สิงหาคม 2567 (16.30 น.)

 • ช่วงวันจดทะเบียนล่าช้า เพิ่ม-ถอนรายวิชา

13 สิงหาคม 2567 (9.00 น.) 

26 สิงหาคม 2567 (22.00 น.)

 • ช่วงวันชำระเงินจดทะเบียนล่าช้า ผ่าน TU Greats App

13 สิงหาคม 2567 (9.00 น.)

27 สิงหาคม 2567 (22.00 น.)

 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา (ติด W) Online

29 สิงหาคม 2567 (9.00 น.)

20 ตุลาคม 2567 (22.00 น.)

 • ช่วงวันแจ้งจบการศึกษา

13 สิงหาคม 2567 (9.00 น.)

26 สิงหาคม 2567 (22.00 น.)

 • วันเปิดภาคการศึกษา

13 สิงหาคม 2567 


 • วันปิดภาคการศึกษา

2 ธันวาคม 2567


 • ช่วงวันสอบกลางภาค

29 กันยายน 2567

6 ตุลาคม 2567

 • ช่วงวันสอบปลายภาค

3 ธันวาคม 2567

19 ธันวาคม 2567 

ปฏิทินกิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 3/2566

รายการ วันเริ่มต้น วันสุดท้าย
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปวางแผนเลือกรายวิชาก่อนลงทะเบียน ผ่าน TU Greats App

17 พฤษภาคม 2567 (9.00 น.)

24 พฤษภาคม 2567 (22.00 น.)

 • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปลงทะเบียนรายวิชา

20 พฤษภาคม 2567 (9.00 น.)

24 พฤษภาคม 2567 (22.00 น.)

 • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปชำระค่าธรรมเนียมฯ ผ่าน TU Greats App

20 พฤษภาคม 2567 (9.00 น.)

7 มิถุนายน 2567 (16.30 น.)

 • นักศึกษาใหม่ (ปี 2566) วางแผนเลือกรายวิชาก่อนลงทะเบียน ผ่าน TU Greats App

17 พฤษภาคม 2567 (9.00 น.)

24 พฤษภาคม 2567 (22.00 น.)

 • นักศึกษาใหม่ (ปี 2566) ลงทะเบียนรายวิชา

20 พฤษภาคม 2567 (9.00 น.)

24 พฤษภาคม 2567 (22.00 น.)

 • นักศึกษาใหม่ (ปี 2566) ชำระค่าธรรมเนียมฯ ผ่าน TU Greats App

20 พฤษภาคม 2567 (9.00 น.)

7 มิถุนายน 2567 (16.30 น.)

 • ช่วงวันจดทะเบียนล่าช้า เพิ่ม-ถอนรายวิชา

10 มิถุนายน 2567 (9.00 น.) 

16 มิถุนายน 2567 (22.00 น.)

 • ช่วงวันชำระเงินจดทะเบียนล่าช้า ผ่าน TU Greats App

10 มิถุนายน 2567 (9.00 น.)

17 มิถุนายน 2567 (22.00 น.)

 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา (ติด W) Online

19 มิถุนายน 2567 (9.00 น.)

28 มิถุนายน 2567 (22.00 น.)

 • ช่วงวันแจ้งจบการศึกษา

10 มิถุนายน  2567 (9.00 น.)

17 มิถุนายน 2567 (22.00 น.)

 • วันเปิดภาคการศึกษา

10 มิถุนายน 2567 


 • วันปิดภาคการศึกษา

19 กรกฎาคม 2567


 • ช่วงวันสอบกลางภาค

-

-

 • ช่วงวันสอบปลายภาค

24 กรกฎาคม 2567

27 กรกฎาคม 2567 


ปฏิทินกิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 2/2566

รายการ วันเริ่มต้น วันสุดท้าย
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปวางแผนเลือกรายวิชาก่อนลงทะเบียน ผ่าน TU Greats App

15 ธันวาคม 2566 (9.00 น.)

22 ธันวาคม 2566 (22.00 น.)

 • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปลงทะเบียนรายวิชา

18 ธันวาคม 2566 (9.00 น.)

22 ธันวาคม 2566 (22.00 น.)

 • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปชำระค่าธรรมเนียมฯ ผ่าน TU Greats App

18 ธันวาคม 2566 (9.00 น.)

5 มกราคม 2567 (16.30 น.)

 • นักศึกษาใหม่ (ปี 2566) วางแผนเลือกรายวิชาก่อนลงทะเบียน ผ่าน TU Greats App

15 ธันวาคม 2566 (9.00 น.)

22 ธันวาคม 2566 (22.00 น.)

 • นักศึกษาใหม่ (ปี 2566) ลงทะเบียนรายวิชา

18 ธันวาคม (9.00 น.)

22 ธันวาคม 2566 (22.00 น.)

 • นักศึกษาใหม่ (ปี 2566) ชำระค่าธรรมเนียมฯ ผ่าน TU Greats App

18 ธันวาคม 2566 (9.00 น.)

5 มกราคม 2567 (16.30 น.)

 • ช่วงวันจดทะเบียนล่าช้า เพิ่ม-ถอนรายวิชา

8 มกราคม 2567 (9.00 น.) 

21 มกราคม 2567 (22.00 น.)

 • ช่วงวันชำระเงินจดทะเบียนล่าช้า ผ่าน TU Greats App

8 มกราคม 2567 (9.00 น.)

22 มกราคม 2567 (22.00 น.)

 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา (ติด W) Online

24 มกราคม 2567 (9.00 น.)

17 มีนาคม 2567 (22.00 น.)

 • ช่วงวันแจ้งจบการศึกษา

8 มกราคม 2567 (9.00 น.)

21 มกราคม 2567 (22.00 น.)

 • วันเปิดภาคการศึกษา

8 มกราคม 2567 


 • วันปิดภาคการศึกษา

5 พฤษภาคม 2567


 • ช่วงวันสอบกลางภาค

25,27-29 กุมภาพันธ์ 2567

4 มีนาคม 2567

 • ช่วงวันสอบปลายภาค

7 พฤษภาคม 2567

21 พฤษาคม 2567 

ปฏิทินกิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 1/2566

รายการ วันเริ่มต้น วันสุดท้าย
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปวางแผนเลือกรายวิชาก่อนลงทะเบียน ผ่าน TU Greats App

7 กรกฎาคม 2566 (9.00 น.)

14 กรกฎาคม 2566 (22.00 น.)

 • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปลงทะเบียนรายวิชา

10 กรกฎาคม 2566 (9.00 น.)

14 กรกฎาคม 2566 (22.00 น.)

 • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปชำระค่าธรรมเนียมฯ ผ่าน TU Greats App

10 กรกฎาคม 2566 (9.00 น.)

11 สิงหาคม 2566 (16.30 น.)

 • นักศึกษาใหม่ (ปี 2566) วางแผนเลือกรายวิชาก่อนลงทะเบียน ผ่าน TU Greats App

5 สิงหาคม 2566 (9.00 น.)

10 สิงหาคม 2566 (22.00 น.)

 • นักศึกษาใหม่ (ปี 2566) ลงทะเบียนรายวิชา

9 สิงหาคม 2566 (9.00 น.)

10 สิงหาคม 2566 (22.00 น.)

 • นักศึกษาใหม่ (ปี 2566) ชำระค่าธรรมเนียมฯ ผ่าน TU Greats App

9 สิงหาคม 2566 (9.00 น.)

11 สิงหาคม 2566 (16.30 น.)

 • ช่วงวันจดทะเบียนล่าช้า เพิ่ม-ถอนรายวิชา

15 สิงหาคม 2566 (9.00 น.) 

28 สิงหาคม 2566 (22.00 น.)

 • ช่วงวันชำระเงินจดทะเบียนล่าช้า ผ่าน TU Greats App

15 สิงหาคม 2566 (9.00 น.)

11 กันยายน 2566 (22.00 น.)

 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา (ติด W) Online

15 กันยายน 2566 (9.00 น.)

22 ตุลาคม 2566 (22.00 น.)

 • ช่วงวันแจ้งจบการศึกษา

15 สิงหาคม 2566 (9.00 น.)

28 สิงหาคม 2566 (22.00 น.)

 • วันเปิดภาคการศึกษา

15 สิงหาคม 2566 


 • วันปิดภาคการศึกษา

5 ธันวาคม 2566


 • ช่วงวันสอบกลางภาค

1 ตุลาคม 2566

8 ตุลาคม 2566

 • ช่วงวันสอบปลายภาค

6 ธันวาคม 2566

23 ธันวาคม 2566 

ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2566

เปิดเรียน วันที่ 10 มิถุนายน 2567

สาขา EBM สาขา iPEN-iEE สาขา Soft-EN สาขา AUTO และ V-TECH
ตารางสอน สาขา EBM (อ่านรายละเอียดที่นี่) ตารางสอน สาขา iPEN-iEE  (อ่านรายละเอียดที่นี่) ตารางสอน สาขา Soft-EN (อ่านรายละเอียดที่นี่) ตารางสอน สาขา V-TECH (แจ้งภายหลัง)
โควตา EBM iPEN Soft-EN- MA111, MA112, MA214 โควตา EBM iPEN - SC133, SC134 โควตา Soft-EN-SF405
โควตา EBM CE221, CE321 โควตา iPEN EI402
โควตา EBM iPEN Soft-EN CN101


ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2566

เปิดเรียน วันที่ 8 มกราคม 2567

สาขา EBM สาขา iPEN-iEE สาขา Soft-EN

สาขา AUTO และ V-TECH

ตารางสอน สาขา EBM (อ่านรายละเอียดที่นี่) ตารางสอน สาขา iPEN-iEE  (อ่านรายละเอียดที่นี่) ตารางสอน สาขา Soft-EN (อ่านรายละเอียดที่นี่) ตารางสอน สาขา AUTO (อ่านรายละเอียดที่นี่)

โควตา EBM-66 TU105 โควตา iPEN-66 CN101 โควตา Soft-EN-66 SF210
โควตา EBM-65 CE212, CE272, AC191 โควตา iPEN-66 TU105 โควตา Soft-EN-66 TU105
โควตา EBM-64 CE352 โควตา iPEN MA111 โควตา Soft-EN MA111
โควตา EBM-66 CN101 โควตา iPEN EI401 โควตา Soft-EN SF404
โควตา EBM MA111


ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2566

เปิดเรียน วันที่ 15 สิงหาคม 2566

สาขา EBM สาขา iPEN-iEE สาขา Soft-EN  สาขา AUTO และ สาขา V-TECH
ตารางสอน สาขา EBM (อ่านรายละเอียดที่นี่) ตารางสอน สาขา iPEN-iEE  (อ่านรายละเอียดที่นี่) ตารางสอน สาขา Soft-EN (อ่านรายละเอียดที่นี่) ตารางสอน สาขา AUTO และ สาขาV-TECH (อ่านรายละเอียดที่นี่)

 โควตา EBM DE492                       โควตา iPEN EI401                                    โควตา Soft-EN SF404 SF406 

 โควตา EBM-66 LAS101                โควตา iPEN-63  TU106                        โควตา Soft-EN-66 LAS101, CN101 

 โควตา EBM-65 TU105                 โควตา iPEN-66  LAS101                      โควตา Soft-EN-65 TU106, SF212 

 โควตา EBM-65 CE232 ,CN101    โควตา iPEN-65  TU105                       โควตา Soft-EN-65 TU105 

 โควตา EBM-64 TU106                                    


ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2565

เปิดเรียน วันที่ 12 มิถุนายน 2566

โควตา รายวิชา MA112 ภาค 3/2565

สาขา EBM สาขา iPEN-iEE สาขา Soft-EN สาขา V-TECH
ตารางสอน สาขา EBM (อ่านรายละเอียดที่นี่) ตารางสอน สาขา iPEN-iEE  (อ่านรายละเอียดที่นี่) ตารางสอน สาขา Soft-EN (อ่านรายละเอียดที่นี่) ตารางสอน สาขา V-TECH (อ่านรายละเอียดที่นี่)

ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2565

เปิดเรียน วันที่ 9 มกราคม 2566


สาขา EBM สาขา iPEN-iEE สาขา Soft-EN สาขา V-TECH
ตารางสอน สาขา EBM (อ่านรายละเอียดที่นี่) ตารางสอน สาขา iPEN-iEE  (อ่านรายละเอียดที่นี่) ตารางสอน สาขา Soft-EN (อ่านรายละเอียดที่นี่) ตารางสอน สาขา V-TECH (อ่านรายละเอียดที่นี่)
โควตา EBM-65 TU050 โควตา iPEN-65 TU050 โควตา Soft-EN-65 TU050
โควตา EBM-65 TU105 โควตา iPEN-65 TU105 โควตา Soft-EN-65 TU105
โควตา EBM-64 CE212, CE272, AC191 โควตา iPEN-65 CN101 โควตา Soft-EN-65 SF210
โควตา EBM-63 CE352 โควตา iPEN-62 TU107 โควตา Soft-EN-65 MA111
โควตา EBM CE321 โควตา iPEN LE360
โควตา EBM CE331 โควตา iPEN MA111
โควตา EBM MA111


ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2565

เปิดเรียน วันที่ 8 สิงหาคม 2565

โควตาวิชา เทอม 1/2565

ปฏิทิน Lab เทอม 1/2565
สาขา EBM สาขา iPEN-iEE สาขา Soft-EN สาขา V-TECH
ตารางสอน สาขา EBM (อ่านรายละเอียดที่นี่) ตารางสอน สาขา iPEN-iEE  (อ่านรายละเอียดที่นี่) ตารางสอน สาขา Soft-EN (อ่านรายละเอียดที่นี่) ตารางสอน สาขา V-TECH (อ่านรายละเอียดที่นี่)


ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2564

เปิดเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2565
โควตาวิชา MA112
โควตาวิชา MA214
สาขา EBM สาขา iPEN-iEE สาขา Soft-EN สาขา V-TECH
ตารางสอน สาขา EBM (อ่านรายละเอียดที่นี่) ตารางสอน สาขา iPEN-iEE  (อ่านรายละเอียดที่นี่) ตารางสอน สาขา Soft-EN (อ่านรายละเอียดที่นี่) ตารางสอน สาขา V-TECH (อ่านรายละเอียดที่นี่)


ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564

สาขา EBM สาขา iPEN-iEE สาขา Soft-EN สาขา V-TECH
ตารางสอน สาขา EBM (อ่านรายละเอียดที่นี่) ตารางสอน สาขา iPEN-iEE  (อ่านรายละเอียดที่นี่) ตารางสอน สาขา Soft-EN (อ่านรายละเอียดที่นี่) ตารางสอน สาขา V-TECH (อ่านรายละเอียดที่นี่)
โควตา CE352-EBM โควตา CN101-iPEN-iEE โควตา SF201-Soft-EN
โควตา AC291 CE212 CE272-EBM โควตา TU050 TU105-iPEN-iEE โควตา TU050 TU105-Soft-EN
โควตา TU050 TU105-EBM โควตา MA111 EI437 EI401 LE361-iPEN-iEE โควตา SF404 SF320 SF311-Soft-EN
โควตา CE321 DE492 MA111-EBM <> <>

ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564

สาขา EBM สาขา iPEN-iEE สาขา Soft-EN สาขา V-TECH
ตารางสอน สาขา EBM (อ่านรายละเอียดที่นี่) ตารางสอน สาขา iPEN-iEE  (อ่านรายละเอียดที่นี่) ตารางสอน สาขา Soft-EN (อ่านรายละเอียดที่นี่) ตารางสอน สาขา V-TECH (อ่านรายละเอียดที่นี่)
โควตา TU105-EBM โควตา TU105-iPEN-iEE โควตา TU105-Soft-EN
โควตา HR201 CN101 CN232-EBM โควตา EI401-iPEN-iEE โควตา SF404-Soft-EN
โควตา TU104-EBM โควตา TU104-iPEN-iEE โควตา SF212-Soft-EN
โควตา CE203-EBM โควตา EI402 และ LE220-iPEN-iEE โควตา TU104 และ TU201-Soft-EN


โควตา CN101-Soft-EN


โควตา CN261-Soft-EN


แบบฟอร์ม

19. ฟอร์มแจ้งความจำนงขอหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาหมวดไฟฟ้ากำลังสำหรับการยื่นสอบ กว. สาขา iPEN

18. กำหนดการวิชาโครงงาน DE493, และ CE599 (หลักสูตร EBM) ภาค 3/2564

17. การส่งโครงงานฉบับสมบูรณ์ (Final project) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (EBM)

16. การส่งโครงงานฉบับสมบูรณ์ (Final Project) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (iPEN)

15. การเบิกค่าใช้จ่ายวิชาโครงงาน ปีการศึกษา 2564

14. วิชาโครงงานสาขา iPEN (อฟ 401 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ 1)
   14.1. iPEN - แบบฟอร์ม ก ตารางแจกแจงรายวิชาบังคับสาขาวิชาโครงงาน   
  14.2. iPEN - แบบฟอร์ม ข แลือกหัวข้อโครงงาน  
 14.3. iPEN - แบบฟอร์ม ค แบบประเมินข้อเสนอและความก้าวหน้าวิชาโครงงาน (EI401, EI402)  
 14.4. iPEN - แบบฟอร์ม ง ขอนัดวันและเวลาสอบวิชาโครงงาน 1-2  
 14.5. iPEN - แบบฟอร์ม จ1 แบบประเมินผลการสอบโครงงาน - อ.ที่ปรึกษา  
 14.6. iPEN - แบบฟอร์ม จ2 แบบประเมินผลการสอบโครงงาน - กรรมการ  
 

13. การส่งโครงงานฉบับสมบูรณ์ (Final Project) ภาคการศึกษาที่ 3/2563 (iPEN)      
     แบบฟอร์มการส่งโครงงานฉบับสมบูรณ์ (Final Project)  

12. แบบฟอร์มวิชา SF406 การฝึกงานระยะยาวของซอฟต์แวร์      
     แบบฟอร์ม 01 ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกงานระยะยาว  
     แบบฟอร์ม 02 ประวัติส่วนตัว  
     
แบบฟอร์ม 03 แบบคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
   แบบฟอร์ม 04 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พน้กงานที่ปรึกษา และที่ตั้งหน่วยงาน 
      แบบฟอร์ม 05 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน
      แบบฟอร์ม 06 ใบบันทึกเวลาฝึกงานในวิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ระยะยาว  

11. การส่งโครงงานฉบับสมบูรณ์      
     การส่งโครงงานฉบับสมบูรณ์ (Final Project) EBM ภาค 2/2563  
     
การส่งโครงงานฉบับสมบูรณ์ (Final Project) iPEN-iEE ภาค 2/2563  

10. วิชาโครงงานสาขา EBM
  10.1. แบบฟอร์มลงทะเบียนหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมโยธา   
  10.2. แบบประเมินการสอบข้อเสนอหัวข้อวิชาโครงงาน  
 10.3. แบบประเมินการสอบความก้าวหน้าวิชาโครงงาน  
 10.4. แบบประเมินการสอบประมวลผลวิชาโครงงาน  
 10.5. แบบฟอร์ม ขอนัดวันและเวลาสอบวิชาโครงงาน  
 10.6. ตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  
 10.7. แบบฟอร์มตรวจสอบรูปแบบความถูกตอ้งของรายงานฉบับสมบูรณ์

9.  แบบฟอร์มเลือกหัวข้อโครงงาน วิชา วซ. 404-405 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์1-2   
     แบบประเมินผลการสอบโครงงาน (Project evaluation form) สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา  
     
แบบประเมินโครงร่างโครงงาน (Proposal evaluation form)  
     
แบบประเมินผลการสอบโครงงาน (Project evaluation form) สำหรับกรรมการสอบ

8. แบบฟอร์ม ตารางแจกแจงรายวิชาบังคับสาขาวิชาโครงงาน อฟ.401

7. แบบฟอร์มการขอลงทะเบียนวิชาโครงงาน/การวิจัย/สหกิจศึกษา โดยไม่ผ่านพื้นความรู้ของรายวิชา

6.  การเบิกค่าใช้จ่ายวิชาโครงงาน ปีการศึกษา 2563   
     ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
     
แบบฟอร์มสรุปค่าใช้จ่ายวิชาโครงงาน สหกิจศึกษา วิทยานิพนธ์  
     
ใบสำคัญรับเงิน  
     
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  
     
แบบฟอร์มขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเก็บข้อมูลวิชาโครงงาน

5. แบบฟอร์มตรวจสอบรูปแบบความถูกต้องของรายงานฉบับสมบูรณ์

4. ใบเซ็นชื่อเบิกค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบโครงงาน

3. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงงาน สหกิจศึกษา วิทยานิพนธ์

2. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์

1. ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง "หลักเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)" (อ่านรายละเอียดที่นี่)
    แบบฟอร์มส่งผลสอบ TU-GET  (คลิ๊กที่นี่)

ตารางสอบ โครงการ TU-PINE

ช่วงกลางภาค และปลายภาค 3/2565

ตารางสอบ กลางภาค และปลายภาค Onsite โครงการ TU-PINE ภาค 3/2565 (จัดสอบแบบ Onsite)


ช่วงปลายภาค 2/2565

ตารางสอบปลายภาค Onsite โครงการ TU-PINE ภาค 2/2565 (จัดสอบแบบ Onsite)

ประกาศมธ. เรื่องงดการสอบและเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค 2/2565 ในวันที่ 13-15 พ.ค.66


ช่วงกลางภาค 2/2565

ตารางสอบกลางภาค Onsite โครงการ TU-PINE ภาค 2/2565 (จัดสอบแบบ Onsite)


ช่วงปลายภาค 1/2565

ตารางสอบปลายภาค Onsite โครงการ TU-PINE ภาค 1/2565 (จัดสอบแบบ Onsite)

ช่วงกลางภาค 1/2565

ตารางสอบกลางภาค Onsite แจ้งห้องสอบโครงการ TU-PINE ภาค 1/2565 (จัดสอบแบบ Onsite)

ภาคฤดูร้อน/2564

ตารางสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน/2564  (จัดสอบแบบ Onsite)

ตารางสอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน/2564  (จัดสอบแบบ Onsite)


ช่วงปลายภาค

ตารางสอบปลายภาค Onsite แจ้งห้องสอบโครงการ TU-PINE ภาค 2/2564 (จัดสอบแบบ Onsite)


ตารางช่วงเวลาจัดสรร สำหรับการวัดผลรายวิชา (ช่วงปลายภาค) EBM 2/2564 (จัดสอบแบบ Onsite)


ตารางช่วงเวลาจัดสรร สำหรับการวัดผลรายวิชา (ช่วงปลายภาค) iPEN 2/2564 (จัดสอบแบบ Onsite)


ตารางช่วงเวลาจัดสรร สำหรับการวัดผลรายวิชา (ช่วงปลายภาค) Soft-EN 2/2564 (จัดสอบแบบ Onsite)


ช่วงกลางภาค

ตารางช่วงเวลาจัดสรร สำหรับการวัดผลรายวิชา (ช่วงกลางภาค) EBM 2/2564 (จัดสอบแบบ Online)


ตารางช่วงเวลาจัดสรร สำหรับการวัดผลรายวิชา (ช่วงกลางภาค) iPEN 2/2564 (จัดสอบแบบ Online)


ตารางช่วงเวลาจัดสรร สำหรับการวัดผลรายวิชา (ช่วงกลางภาค) Soft-EN 2/2564 (จัดสอบแบบ Online)


ช่วงปลายภาค


ตารางช่วงเวลาจัดสรร สำหรับการวัดผลรายวิชา (ช่วงปลายภาค) EBM 1/2564 (จัดสอบแบบ Online)


ตารางช่วงเวลาจัดสรร สำหรับการวัดผลรายวิชา (ช่วงปลายภาค) iPEN 1/2564 (จัดสอบแบบ Online)


ตารางช่วงเวลาจัดสรร สำหรับการวัดผลรายวิชา (ช่วงปลายภาค) Soft-EN 1/2564 (จัดสอบแบบ Online)


ช่วงกลางภาค

ตารางช่วงเวลาจัดสรร สำหรับการวัดผลรายวิชา (ช่วงกลางภาค) EBM 1/2564 (จัดสอบแบบ Online)


ตารางช่วงเวลาจัดสรร สำหรับการวัดผลรายวิชา (ช่วงกลางภาค) iPEN 1/2564 (จัดสอบแบบ Online)


ตารางช่วงเวลาจัดสรร สำหรับการวัดผลรายวิชา (ช่วงกลางภาค) Soft-EN 1/2564 (จัดสอบแบบ Online)


Course Outline ภาคการศึกษาที่ 1/2565

สาขา EBM สาขา iPEN-iEE สาขา Soft-EN
กำหนดการวิชาโครงงาน อฟ.401 และ อฟ.402 ปี 2565 กำหนดการวิชาโครงงาน SF404 และ SF405 ปี 2565
ปฏิทินการดำเนินงานการฝึกงานในวิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ระยะยาว ปี 2565

Course Outline ภาคการศึกษาที่ 2/2564

สาขา EBM สาขา iPEN-iEE สาขา Soft-EN
Course Outline วิชา TU105 Course Outline วิชา TU105 Course Outline วิชา TU105
Course Outline วิชา TU109 Course Outline วิชา TU109 Course Outline วิชา TU109
Course Outline วิชา TU050 Course Outline วิชา TU050 Course Outline วิชา TU050
กำหนดการวิชาโครงงาน DE492 Course Outline วิชา IE250
กำหนดการวิชาโครงงาน DE493 และ CE599

Course Outline ภาคการศึกษาที่ 1/2564

สาขา EBM สาขา iPEN-iEE สาขา Soft-EN
Course Outline วิชา PB386 Course Outline วิชา PB386 Course Outline วิชา PB386
Course Outline วิชา TU106
Course Outline วิชา TU106
Course Outline วิชา TU106
Course Outline วิชา TU105 Course Outline วิชา TU105 Course Outline วิชา TU105
Course Outline วิชา SC123
Course Outline วิชา SC123

กำหนดการวิชาโครงงาน DE492, CE598 และ CE599 ปี 2564
กำหนดการฝึกงาน EI401 และ EI402 ปี 2564

แจ้งปฏิทินการลงทะเบียนเรียนภาค 1/2565

ลงทะเบียนเรียน วันที่ชำระเงิน
ช่วงวันลงทะเบียน Online นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป  วันที่  11 - 14 กรกฎาคม 2565

วันที่ 15 กรกฎาคม- 5 สิงหาคม 2565

ช่วงวันลงทะเบียน Online นักศึกษาใหม่ (ปี 2565)  วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2565

ช่วงวันจดทะเบียนล่าช้า Online วันที่ 8 -21 สิงหาคม 2565

วันที่ 22  - 24 สิงหาคม 2565

ช่วงวันขอถอนรายวิชาโดยบันทึกอักษร "W" วันที่ 26 สิงหาคม - 16 ตุลาคม 2565


แจ้งปฏิทินการลงทะเบียนเรียนภาค 3/2564

ลงทะเบียนเรียน วันที่ชำระเงิน
ช่วงวันลงทะเบียน Online วันที่  17 - 20 พฤษภาคม 2565

วันที่  21 - 23 พฤษภาคม 2565

ช่วงวันจดทะเบียนล่าช้า Online วันที่ 14 -16 มิถุนายน 2565

วันที่ 17  - 19 มิถุนายน 2565

ช่วงวันขอถอนรายวิชาโดยบันทึกอักษร "W" วันที่ 4  - 10 กรกฎาคม 2565


ประกาศโครงการ TU-PINE

เรื่อง กำหนดการแจ้งจบ ภาคการศึกษา 3/2566  (อ่านรายละเอียดที่นี่)

เรื่อง ประกาศการเลือกวิชาเลือกเสรี ปี 2567  (อ่านรายละเอียดที่นี่)

เรื่อง ประกาศขยายเวลาเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ภาค 1/2567  (อ่านรายละเอียดที่นี่)

เรื่อง ประกาศแจ้งผลเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ภาค 3/2566 (รอบที่ 2)  (อ่านรายละเอียดที่นี่)

เรื่อง ประกาศแจ้งผลเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ภาค 3/2566 (เพิ่มเติม)  (อ่านรายละเอียดที่นี่)

เรื่อง ประกาศแจ้งผลเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ภาค 3/2566  (อ่านรายละเอียดที่นี่)

เรื่อง ประกาศการขอเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ภาค 1/2567  (อ่านรายละเอียดที่นี่)

เรื่อง ประกาศการขอเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ภาค 3/2566  (อ่านรายละเอียดที่นี่)

เรื่อง คืนค่าธรรมเนียมขอเปิดรายวิชา 2/2566  (อ่านรายละเอียดที่นี่)

เรื่อง กำหนดการแจ้งจบ ภาคการศึกษา 2/2566  (อ่านรายละเอียดที่นี่)

เรื่อง ประกาศขยายระยะเวลาชำระเงินค่าเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ภาคการศึกษา 2/2566  (อ่านรายละเอียดที่นี่)

เรื่อง ประกาศแจ้งผลเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ภาคการศึกษา 2/2566  (อ่านรายละเอียดที่นี่)

เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าใช้จ่าย ภาคการศึกษาที่ 2/2566   (อ่านรายละเอียดที่นี่)

เรื่อง ประกาศการขอเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ภาค 2/2566   (อ่านรายละเอียดที่นี่)

เรื่อง กำหนดการแจ้งจบ ภาคการศึกษาที่ 1/2566   (อ่านรายละเอียดที่นี่)

เรื่อง ประกาศแจ้งผลเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ภาค 1/2566 รอบที่ 2   (อ่านรายละเอียดที่นี่)

เรื่อง ประกาศขอเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ภาค 1/2566 รอบที่ 2   (อ่านรายละเอียดที่นี่)

เรื่อง ประกาศแจ้งผลเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ภาค 1/2566   (อ่านรายละเอียดที่นี่)

เรื่อง กำหนดการแจ้งจบ ภาคฤดูร้อน/2565   (อ่านรายละเอียดที่นี่)

เรื่อง ประกาศขอเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ภาคฤดูร้อน/2565 รอบที่ 2  (อ่านรายละเอียดที่นี่)

เรื่อง ประกาศแจ้งผลเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ภาคฤดูร้อน/2565  (อ่านรายละเอียดที่นี่)

เรื่อง ประกาศเลือกวิชาเลือกเสรี ปี 2566  (อ่านรายละเอียดที่นี่)

เรื่อง ประกาศการขอเปิดรายวิชากรณีพิเศษ 1/2566  (อ่านรายละเอียดที่นี่)

เรื่อง ประกาศการขอเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ภาคฤดูร้อน/2565  (อ่านรายละเอียดที่นี่)

เรื่อง กำหนดการ และขั้นตอนการแจ้งจบ ภาค2/2565 (อ่านรายละเอียดที่นี่)

เรื่อง ประกาศแจ้งผลเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ภาค2/2565 (รอบที่ 2) (อ่านรายละเอียดที่นี่)

เรื่อง ประกาศการขอเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ภาค2/2565 (รอบที่ 2) (อ่านรายละเอียดที่นี่)

เรื่อง ประกาศแจ้งผลเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ภาค2/2565 (อ่านรายละเอียดที่นี่)

เรื่อง ประกาศการขอเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ภาค2/2565 (อ่านรายละเอียดที่นี่)

เรื่อง กำหนดการ และขั้นตอนการแจ้งจบ ภาค 1/2565 (อ่านรายละเอียดที่นี่)

เรื่อง ประกาศแจ้งผลการเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ภาค 1/2565 (เพิ่มเติม) (อ่านรายละเอียดที่นี่)

เรื่อง ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ ที่ไปลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 (อ่านรายละเอียดที่นี่)

เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดรายวิชานอกแผนการศึกษา และรายวิชาเลือกในสาขาวิชาของโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564 (อ่านรายละเอียดที่นี่)

เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต กรณีที่นักศึกษาเข้ามาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกหลักสูตรและประเภทโครงการ) (อ่านรายละเอียดที่นี่)

เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องการขอเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตรของโครงการพิเศษ) (อ่านรายละเอียดที่นี่)ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญาตรี (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2564 (อ่านรายละเอียดที่นี่)

ประกาศฝ่ายวิชาการมธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นผลสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกระดับชั้น (อ่านรายละเอียดที่นี่)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับ ภาคการศึกษา 1/2565 (อ่านรายละเอียดที่นี่)


ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ฉบับที่ 1-38 ((อ่านรายละเอียดที่นี่)

ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชา ผ่าน TU Greats Application

อ่านรายละเอียดที่นี่