หลักสูตร

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมนับได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและสร้างรายได้หลักให้กับประเทศ การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมจะมีทั้งจากนักลงทุนในประเทศและต่างชาติ ซึ่งในอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนนั้นมีความต้องการวิศวกรที่มีองค์ความรู้ในหลากหลายมิติ ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของชาติให้ทันต่อ การปรับเปลี่ยนไปของโลกในปัจจุบัน ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายเข้ามาในหลักสูตรทางวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้มีการจัดตั้งโครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (Programme of Innovative Engineering) หรือ TU-PINE เพื่อพัฒนาและบริหารหลักสูตรเชิงบูรณาการ โดยมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
มีการจัดการเรียนการสอนใน 4 หลักสูตร ดังต่อไปนี้