ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพบุษฏ์ เอกแสงศรี

รองคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและกิจการพิเศษ

Tel. -

E-mail : etippabu@engr.tu.ac.th

บุคลากร

นางสาวมินตรา วัชชิระนาวิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร. ต่อ 3235

Email: wmintra@engr.tu.ac.th

นางสาวชญารัตน์ แสงเพ็ชร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โทร. ต่อ 3250

Email: schayarat@engr.tu.ac.th

นางสาวพิรุณ ศรีเหรา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร. ต่อ 3234

Email: pirunsri@engr.tu.ac.th

นางสาวจันทรจิรา จอมเดช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร. ต่อ 3279

Email: chantara@engr.tu.ac.th

นางสาวชญาดา อินทรผดุง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทร. ต่อ 3234

Email: ichayada@engr.tu.ac.th

นางสาวสิริญญา ทองอยู่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร. ต่อ 3279

Email: sirinya@engr.tu.ac.th

นางสาวกรรณิการ์ ทะรังษี

นักวิชาการนักศึกษาปฏิบัติการ

โทร. 038-259038 ต่อ 3300


นางสาวพัชยา คานจันทึก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร. 038-259030 ต่อ 3000