ถาม - ตอบ

Q: หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แตกต่างจากหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อย่างไร

A: หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แตกต่างจากหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ภาคปกติ คือ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ภาค ปกติ เนื้อหารายวิชาเน้นทฤษฎีฮาร์ดแวร์ และการประยุกต์ใช้งาน โครงสร้างพื้นฐานของระบบ ส่วนวิศวกรรมซอฟต์แวร์เน้นการสร้างระบบซอฟต์แวร์ ทักษะด้านวิธีการ และแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา การใช้งาน และบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ

Q.ค่าเทอมเท่าไหร่

A: ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4 ปี)
 หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง ประมาณ 463,000บาท,
 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหการรม ประมาณ 463,000 บาท,
 หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประมาณ 415,000 บาท
 หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ (ศึกษาที่ศูนย์พัทยา) ประมาณ 259,000 บาท

Q. สามารถขอทุนกู้ยืมเรียนได้หรือไม่

A. สามารถขอกู้ยืม ทุน กรอ. และ ทุน กยศ. ได้ที่ กองกิจการนักศึกษา มธ.

Q. หลักสูตรได้รับใบ กว. หรือไม่

A. หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร ได้แก่ หลักสูตร EBM และ หลักสูตร iPEN
สามารถยื่นขอสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมได้