ถาม - ตอบ

Q: โครงการ TU-PINE เป็นโครงการพิเศษ หรือโครงการปกติ

A: เป็นโครงการพิเศษที่จัดการเรียนการสอนตามช่วงเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์

Q:หลักสูตรจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์รังสิต หรือ ศูนย์พัทยา

A: หลักสูตร EBM , iPEN-iEE และ Soft-en จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์รังสิต ตลอดหลักสูตร
     หลักสูตร V-Tech จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์พัทยา ตลอดหลักสูตร

Q: ค่าเทอมเท่าไร

A: ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4 ปี)
หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง ประมาณ 463,000บาท,
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหการรม ประมาณ 463,000 บาท,
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประมาณ 415,000 บาท
หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ (ศึกษาที่ศูนย์พัทยา) ประมาณ 259,000 บาท

Q: นักศึกษาโครงการฯ สามารถขอกู้ยืม กรอ. และ กยศ. ได้หรือไม่

A: สามารถยื่นเรื่องกู้ยืมได้ที่ กองกิจการนักศึกษา มธ.

Q:โครงการฯ มีทุนการศึกษาหรือไม่

A: โครงการฯ มีทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วนให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี รายละเอียดทุนการศึกษาสามารถดูได้ที่ www.tupine.engr.tu.ac.th

Q: โครงการฯ สอนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

A: ทุกหลักสูตรสอนเป็นภาษาไทย

    Q:หลักสูตรได้รับใบ กว. จากสภาวิศวกรหรือไม่

    A: หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร ได้แก่ หลักสูตร EBM และ หลักสูตร iPEN-iEE