ทุนนักศึกษาใหม่

ทุนการศึกษานักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และได้รับทุนการศึกษา โครงการ TU-PINE ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่านรายละเอียดที่นี่)

ทุนการศึกษาโครงการ TU-PINE 

1.ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร (ทุนเต็มจำนวน) เฉพาะปีแรกของการศึกษา ปีการศึกษาถัดไปเป็นไปตามเงื่อนไข

2.ทุนการศึกษาแรกเข้า (ยกเว้นค่าลงทะเบียน 50 % ของค่าหน่วยกิต) เฉพาะปีแรกของการศึกษา