หลักสูตรที่เปิดสอนระดับชั้นปริญญาตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการ TU-PINE กรณีผ่อนผันเทอม 1/2563   อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติการสอบกลางภาค 1/2563 ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19   อ่านต่อ
ขยายเวลายื่นคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าใช้จ่าย ภาคการศึกษาที่1/2563   อ่านต่อ

เกี่ยวกับโครงการฯ และประวัติความเป็นมา

โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (Programme of Innovative Engineering) หรือ TU-PINE เพื่อพัฒนาและบริหารหลักสูตรเชิงบูรณาการ โดยมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ใน 3 สาขาวิชา

 

อ่านต่อ

กิจกรรม Pine camp #5