หลักสูตรที่เปิดสอนระดับชั้นปริญญาตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวันส่งเบิกค่าวัสดุโครงงาน ภาค2/2562   อ่านต่อ
ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาที่ได้รับอนุมัติเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ภาคฤดูร้อน/2562   อ่านต่อ
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563   อ่านต่อ

เกี่ยวกับโครงการฯ และประวัติความเป็นมา

โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (Programme of Innovative Engineering) หรือ TU-PINE เพื่อพัฒนาและบริหารหลักสูตรเชิงบูรณาการ โดยมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ใน 3 สาขาวิชา

 

อ่านต่อ

กิจกรรม Pine camp #5