หลักสูตรที่เปิดสอนระดับชั้นปริญญาตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มคืนเงินค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคฤดูร้อน/2560   อ่านต่อ
ประเมินการสอน Online ภาคการศึกษา ที่ 1/2561   อ่านต่อ
แบบฟอร์ม แจ้งคะแนน เพื่อจัดรายวิชา ภาษาอังกฤษ ปี 2561   อ่านต่อ

เกี่ยวกับโครงการฯ และประวัติความเป็นมา

โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (Programme of Innovative Engineering) หรือ TU-PINE เพื่อพัฒนาและบริหารหลักสูตรเชิงบูรณาการ โดยมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ใน 3 สาขาวิชา

 

อ่านต่อ

ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ

วันเสาร์ที่ 3,10,17,27 พ.ย และวันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค 61
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง วศ.604-1