หลักสูตรที่เปิดสอนระดับชั้นปริญญาตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ถอนรายวิชาโดยบันทึกอักษร W   อ่านต่อ
กำหนดการแจ้งจบ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 2/2562   อ่านต่อ
การการจดทะเบียนรายวิชาที่ได้รับอนุมติให้เปิดรายวิชากรณีพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2562   อ่านต่อ

เกี่ยวกับโครงการฯ และประวัติความเป็นมา

โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (Programme of Innovative Engineering) หรือ TU-PINE เพื่อพัฒนาและบริหารหลักสูตรเชิงบูรณาการ โดยมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ใน 3 สาขาวิชา

 

อ่านต่อ

กิจกรรม Pine camp #5