หลักสูตรที่เปิดสอนระดับชั้นปริญญาตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1/2562   อ่านต่อ
การขอทุนสนุบสนุนค่าหน่วยกิต 50% ประจำปี 2562   อ่านต่อ
รายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี โครงการ TU-PINE ประจำปี 1/2562   อ่านต่อ

เกี่ยวกับโครงการฯ และประวัติความเป็นมา

โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (Programme of Innovative Engineering) หรือ TU-PINE เพื่อพัฒนาและบริหารหลักสูตรเชิงบูรณาการ โดยมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ใน 3 สาขาวิชา

 

อ่านต่อ

กิจกรรม Pine camp #5