-->

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับชั้นปริญญาตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดกิจกรรมการศึกษา ชั้นปริญญาตรี ภาค 2/2559   อ่านต่อ
ขอความร่วมมือให้นักศึกษาทุกคน ประเมินการสอนออนไลน์ ภาค 1/2559 ตั้งแต่ วันที่ 14 พ.ย.-2 ธ.ค.59   อ่านต่อ
แบบฟอร์มขอคืนเงินค่า TU-GET   อ่านต่อ

เกี่ยวกับโครงการฯ และประวัติความเป็นมา

โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (Programme of Innovative Engineering) หรือ TU-PINE เพื่อพัฒนาและบริหารหลักสูตรเชิงบูรณาการ โดยมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ใน 3 สาขาวิชา

 

อ่านต่อ

กำหนดการปฐมนิเทศนักศักษาใหม่ โครงการ TU-PINE ปีการศึกษา 2559