หลักสูตรที่เปิดสอนระดับชั้นปริญญาตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มขอคืนเงินค่า TU-GET ภาคการศึกษาที่ 1/2560   อ่านต่อ
แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560   อ่านต่อ
ตารางกิจกรรมพัฒนาความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560   อ่านต่อ

เกี่ยวกับโครงการฯ และประวัติความเป็นมา

โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (Programme of Innovative Engineering) หรือ TU-PINE เพื่อพัฒนาและบริหารหลักสูตรเชิงบูรณาการ โดยมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ใน 3 สาขาวิชา

 

อ่านต่อ

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560