หลักสูตรที่เปิดสอนระดับชั้นปริญญาตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559   อ่านต่อ
ขอความร่วมมือบัณฑิตที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2559   อ่านต่อ
ขอความร่วมมือให้นักศึกษาทุกคน ประเมินการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย.-5 ธ.ค.60   อ่านต่อ

เกี่ยวกับโครงการฯ และประวัติความเป็นมา

โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (Programme of Innovative Engineering) หรือ TU-PINE เพื่อพัฒนาและบริหารหลักสูตรเชิงบูรณาการ โดยมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ใน 3 สาขาวิชา

 

อ่านต่อ

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560