หลักสูตรที่เปิดสอนระดับชั้นปริญญาตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินการสอน Online ภาคการศึกษา ที่ 1/2562   อ่านต่อ
ถอนรายวิชาโดยบันทึกอักษร W   อ่านต่อ
แบบสอบถามความผูกพัน ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.   อ่านต่อ

เกี่ยวกับโครงการฯ และประวัติความเป็นมา

โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (Programme of Innovative Engineering) หรือ TU-PINE เพื่อพัฒนาและบริหารหลักสูตรเชิงบูรณาการ โดยมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ใน 3 สาขาวิชา

 

อ่านต่อ

กิจกรรม Pine camp #5