หลักสูตรที่เปิดสอนระดับชั้นปริญญาตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการผ่อนผันชำระค่าจดทะเบียน โครงการ TU-PINE ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563   อ่านต่อ
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา โครงการ TU-PINE ประจำปี 2563   อ่านต่อ
การขอเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2563   อ่านต่อ

เกี่ยวกับโครงการฯ และประวัติความเป็นมา

โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (Programme of Innovative Engineering) หรือ TU-PINE เพื่อพัฒนาและบริหารหลักสูตรเชิงบูรณาการ โดยมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ใน 3 สาขาวิชา

 

อ่านต่อ

กิจกรรม Pine camp #5