สำหรับนักศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการ TU-PINE

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ พ.ศ.2559 pdf

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สาขา EBM   pdf

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สาขา iPEN-iEE pdf

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สาขา Soft-EN pdf

หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตามมติสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์