สำหรับนักศึกษา

ระเบียบและข้อปฏิบัติการใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ระเบียบการยืมเครื่องมือห้องปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ pdf

ข้อปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัตการนอกเวลาราชการ pdf