สำหรับนักศึกษา

หมวด ชื่อและรายละเอียด
TU-PINE แจ้งผลประโยชน์กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา ประจำปี 2563 อ่านต่อ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการลงทะเบียนและการเพิ่มถอนรายวิชาล่าช้ากรณีพิเศษ อ่านต่อ
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการ TU-PINE อ่านต่อ
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 อ่านต่อ
ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การทดแทนวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2556/2558 กับวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2561 อ่านต่อ
แบบฟอร์มขอคืนเงินค่าสอบ TU-GET ประจำปีการศึกษา 2/2562 อ่านต่อ
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องการขอเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี อ่านต่อ
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การลงทะเบียนวิชาโครงงาน/การวิจัย/สหกิจศึกษา โดยไม่ผ่านพื้นความรู้ของรายวิชา อ่านต่อ
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562 อ่านต่อ
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องหลักฐานการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง 2561) อ่านต่อ
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อ่านต่อ
ประกาศ มธ.เรื่องการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2560 อ่านต่อ
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร อ่านต่อ
ประกาศข้อกำหนดการทดสอบสมรรถนะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี อ่านต่อ
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการ TU-PINE อ่านต่อ
iPEN ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม"การแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เสือปืนไว" อ่านต่อ
ระเบียบและข้อปฏิบัติการใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ อ่านต่อ