การรับสมัคร

TCAS62

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562pdf

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ pdf

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM) pdf

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE)pdf

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-EN)pdf

สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH)pdf

 

 

          คู่มือระบบ TCAS ประจำปี 2562 pdf

      รอบที่ 2 : โควตาพื้นที่ (เฉพาะสาขา V-TECH)

 

ปฏิทินการดำเนินการรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 pdf

แผนการรับทั้ง 5 รอบ โครงการ TU-PINE ปีการศึกษา 2562

หลักสูตร / สาขาวิชา

แผนรับทั้งหลักสูตร

จำนวนรับในแต่ละรอบ (คน) 

1

2

3

4

5

 1. วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM)

60

25

 

20

10

5

 2. วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE)

60

25

 

20

10

5

 3. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-EN)

60

25

 

20

10

5

 4. วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH)

60

20

15

10

10

5

 

....................................................................................................................................................................................

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สาขา EBM ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 486,000 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สาขา iPEN-iEE ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 465,000 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สาขา Soft-EN ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 395,000 บาท

ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์pdf