การรับสมัคร

TCAS 63

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ รอบที่ 5  pdf
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ รอบที่ 5  pdf

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ https://forms.gle/C3UqY8PmTs3UGXXu6

ภาย ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ รอบที่ 5  pdf


ประกาศรับสมัคร หลักสูตรวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) ศึกษาที่ศูนย์พัทยา pdf

สมัครเรียน Online ที่นี่

รายละเอียด รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

วันที่

รับสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร

9 – 15 มิถุนายน  2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ แบบ Online

18 มิถุนายน 2563

สอบสัมภาษณ์ แบบ Online

22 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.tupine.engr.tu.ac.th

24 มิถุนายน  2563

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

24 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

26 มิถุนายน 2563

 

 

...........................................................................................................................................................................................

1. แผนการรับ โครงการ TU-PINE ปีการศึกษา 2563

หลักสูตร / สาขาวิชา

แผนรับทั้งหลักสูตร

จำนวนรับในแต่ละรอบ (คน)

1

2

3

4

 1. วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM)

60

10

 

30

20

 2. วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE)

60

10

 

30

20

 3. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-EN)
     

60

10

 

30

20

 4. วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH)
     ศึกษาที่ศูนย์พัทยา

30

3

7

10

102. กำหนดการรับสมัคร

2.1 รอบที่ 4 Admission (อ่านรายละเอียดที่นี่)

 

กำหนดการ รอบที่ 4 Admission

วันที่

ดูรายละเอียดที่

รับสมัคร

7-20 พ.ค.63

www.tuadmissions.in.th หรือ https://www.mytcas.com

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

29 พ.ค.63

www.tuadmissions.in.th หรือ https://www.mytcas.com 

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

29 - 30 พ.ค.63

www.tuadmissions.in.th หรือ https://www.mytcas.com

ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ยื่นหลักฐานข้อมูลเอกสารผู้สมัคร

29 พ.ค.- 2 มิ.ย.63

https://forms.gle/eq1f4FCKbUGJLvy87

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์

7 มิ.ย.63

https://www.mytcas.com

สละสิทธิ์

7- 8 มิ.ย.63

https://www.mytcas.com

 

2.2 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

ประกาศรับสมัครฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) : รอบที่ 3 ADMISSIONS1 รับตรงร่วมกัน pdf

ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส่งเอกสาร ภายในวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2563 

1. ใบสมัครที่ปริ้นจากระบบ ทปอ.                 

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. ใบ ปพ.1

4 หลักฐานผลสอบคะแนน PAT1 และ PAT 3

ส่งเอกสารที่

https://forms.gle/vDxcWR7aoAaKbgBAA


 

กำหนดการ 

วันที่

ดูรายละเอียดที่

รับสมัคร

17-27-เม.ย.-63

www.tuadmissions.in.th หรือ https://www.mytcas.com

ประกาศผล

8-พ.ค.-63

www.tuadmissions.in.th หรือ https://www.mytcas.com 

ยืนยันสิทธิ์

8-9-พ.ค.63

www.tuadmissions.in.th หรือ https://www.mytcas.com

ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ยื่นหลักฐานข้อมูลเอกสารผู้สมัคร

8-11-พ.ค.63

https://forms.gle/vDxcWR7aoAaKbgBAA

สละสิทธิ์

17-18-พ.ค.63

https://www.mytcas.com

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

- โครงการ TU-PINE คณะวิศวกรรมศาสตร์ www.tupine.engr.tu.ac.th

- ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต : 0 2564 3001-9 ต่อ 3250

- โทรศัพท์มือถือ 08 0410 8337 และ เบอร์ 08 3618 3410

- E-mail : tupine@engr.tu.ac.th

- facebook : Tu-PINE: Thammasat University Programmes of Innovative Engineering 

3. ค่าใช้จ่าย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

สาขา EBM         ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 486,000 บาท

สาขา iPEN-iEE  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 465,000 บาท

สาขา Soft-EN    ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 395,000 บาท

สาขา V-TECH    ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 150,000 บาท (เหมาจ่าย เทอมละ 18,500 บาท)

 

4. ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

ทุนการศึกษาแรกเข้า โครงการ TU-PINE พ.ศ.2563 pdf

ทุนการศึกษาประเภทเรียนดี โครงการพิเศษ พ.ศ.2563 pdf

ทุนการศึกษาสำหรับโรงเรียนในความร่วมมือคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. พศ.2563 pdf

.............................................................................................................................................................

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการ TU-PINE พ.ศ.2557 pdf

ทุนการศึกษาสนับสนุนค่าหน่วยกิต โครงการ TU-PINE พ.ศ.2562 pdf

ทุนการศึกษาสนับรสนุนค่าหน่วยกิต สาขา V-TECH พ.ศ.2562pdf