การรับสมัคร

รอบที่ 1/2 รับแบบ Portfolio

 

 

- เอกสารแนบท้ายประกาศฯ สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขศาสตร์ pdf

คลิ๊ก รับสมัคร Online วันที่ 22 ธันวาคม 2560 - 8 มกราคม 2561

 

....................................................................................................................................................................................

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สาขา EBM ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 486,000 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สาขา iPEN-iEE ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 465,000 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สาขา Soft-EN ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 395,000 บาท

ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์pdf