การรับสมัคร

รอบที่ 5/2 รับตรงอิสระ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์
ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5/2 การรับตรงอิสระ pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษา  สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์
ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5/2 การรับตรงอิสระ 
pdf

ประกาศ มธ. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5/2 การรับตรงอิสระ pdf

  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 24 กรกฎาคม 2561
  คลิ๊กสมัคร Online ที่นี่

 

 

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 

 

- เอกสารแนบท้ายประกาศฯ สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขศาสตร์ ( หน้า 7-8) pdf

คลิ๊ก รับสมัคร Online วันที่ 5-11 กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ

ให้แนบไฟล์การสมัคร ดังนี้

สาขา

วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM)

วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE)

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-EN)

สาขา

วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH)

(ศูนย์พัทยา)

  1. ปพ.1

ปพ.1

  1. คะแนนผลการสอบจาก สทศ. (GAT/PAT)

 

 

 

 

....................................................................................................................................................................................

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สาขา EBM ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 486,000 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สาขา iPEN-iEE ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 465,000 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สาขา Soft-EN ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 395,000 บาท

ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์pdf