บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ

       ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์

pmonchai@engr.tu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย วันทนากร

       ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบัณฑิตศึกษา

      wdanai@engr.tu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ตัณฑนุช

       ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 tanthanuch1@engr.tu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นริศ เจริญพร

       ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ

cnaris@engr.tu.ac.th

นางสาวมินตรา วัชชิระนาวิน

       ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทร. ต่อ 3235

 wmintra@engr.tu.ac.th

นางสาวชญารัตน์ แสงเพ็ชร

       ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา โทร. ต่อ 3250

schayarat@engr.tu.ac.th

นางสาวพิรุณ ศรีเหรา

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทร. ต่อ 3234

pirunsri@engr.tu.ac.th

นางสาวจันทรจิรา จอมเดช

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทร. ต่อ 3250

chantara@engr.tu.ac.th

นางสาวชญาดา อินทรผดุง

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา โทร. ต่อ 3234

ichayada@engr.tu.ac.th

นางสาวสิริญญา ทองอยู่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทร. ต่อ 3279

sirinya@engr.tu.ac.th