บุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อโณทัยไพบูลย์

       ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์

 wa@engr.tu.ac.th

นางสาวมินตรา วัชชิระนาวิน

       ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทร. ต่อ 3235 

 wmintra@engr.tu.ac.th

นางสาวชญารัตน์ แสงเพ็ชร

       ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา โทร. ต่อ 3250

schayarat@engr.tu.ac.th

นางสาวพิรุณ ศรีเหรา

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทร. ต่อ 3234

pirunsri@engr.tu.ac.th

นางสาวจันทรจิรา จอมเดช

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทร. ต่อ 3250

chantara@engr.tu.ac.th

นางสาวชญาดา อินทรผดุง

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา โทร. ต่อ 3234

ichayada@engr.tu.ac.th

นางสาวสิริญญา ทองอยู่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทร. ต่อ 3279

sirinya@engr.tu.ac.th