แบบฟอร์ม แจ้งคะแนน เพื่อจัดรายวิชา ภาษาอังกฤษ ปี 2561

วันที่ 23/08/2018

แบบฟอร์ม แจ้งคะแนน เพื่อจัดรายวิชา ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2561 

กำหนดส่ง ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 61

เกณฑ์คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 

1. เรียน TU050 และ TU105                   คะแนน 0.00-49.99

2. เรียน TU105                                       คะแนน 50.00-74.99

3. ได้รับการยกเว้น TU050 และ TU105   คะแนน 75 ขึ้นไป

เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ด้านการคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี  (ตามประกาศ มธ.)

หมายเหตุ

หลังจากกรอกข้อมูลในระบบแล้ว ให้ส่งสำเนาผลสอบที่ห้องโครงการฯ ภายใน 31 สิงหาคม 2561