แบบฟอร์ม ส่งคะแนนมาตรฐาน GAT-PAT เพื่อขอรับทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร สาขา Soft-EN ประจำปี 2561

วันที่ 23/08/2018

แบบฟอร์ม ส่งคะแนนมาตรฐาน GAT-PAT เพื่อขอรับทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร สาขา Soft-EN ประจำปี 2561 

จำนวน 10 ทุน

คุณสมบัติ

ปีการศึกษา 2561 ต้องมีเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนมาตรฐาน GAT-PAT มากกว่าหรือเท่ากับคะแนนเฉลี่ย (Mean)

คะแนนเฉลี่ย (mean) GAT PAT ปี 2559-2561

วิชา

รอบ 1/2559

รอบ 2/2559

รอบ 1/2560

รอบ 2/2560

รอบปี 2561

PAT1 คณิตศาสตร์

52.61

46.03

42.82

49.61

48.45

PAT2 วิทยาศาสตร์

76.18

74.81

79.59

79.94

72.12

PAT3 วิศวกรรมศาสตร์

80.66

88.67

95.91

93.77

92.32

 

หมายเหตุ ให้ส่งสำเนาผลคะแนนมาตรฐาน หลังจากกรอกข้อมูลในระบบ ภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2561