ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 06/01/2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 pdf

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ สถานที่สอบ และห้องสอบ พร้อมทั้งนําบัตรประจําตัว ประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายเพื่อแสดงตนในวันสอบคัดเลือก และให้นําหลักฐานการสมัคร ต่อไปนี้มายื่นใน ห้องสอบคัดเลือกวันสอบสัมภาษณ์สําเนาหลักฐานทุกประเภทโปรดลงนามสําเนาถูกต้อง ดังนี้

1. พิมพ์ใบสมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมลงนามผู้สมัครหน้าสุดท้าย

2. รูปถ่ายสี/ขาวดํา ขนาด 1.5 นิ้ว (ติดใบสมัคร) จํานวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

3. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด

4. สําเนาวุฒิการศึกษา (ปพ.1) จํานวน 1 ชุด (กรณีที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาสามารถใช้ ผลการเรียน 5 เทอมในการสมัครได้)

5. สําเนาคะแนนมาตรฐานต่างๆ จํานวน 1 ชุด (กรณีผู้สมัครยื่นคะแนนมาตรฐาน)