ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา โครงการ TU-PINE ประจำปี 2563

วันที่ 23/07/2020

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา โครงการ TU-PINE ภาคการศึกษา 1/2563

http://tupine.engr.tu.ac.th/scholar/

 

สำหรับนักศึกษา โครงการ TU-PINE 

แบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนสนับสนุนทุนเรียนดี โครงการ TU-PINE ประจำปี 2563

กำหนด ส่งข้อมูล ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 

https://forms.gle/jKWDTDgmm3TutqQx9