ข่าวสาร

29/09/2020 การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการ TU-PINE กรณีผ่อนผันเทอม 1/2563 อ่านต่อ
23/09/2020 แนวทางปฏิบัติการสอบกลางภาค 1/2563 ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อ่านต่อ
18/08/2020 ขยายเวลายื่นคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าใช้จ่าย ภาคการศึกษาที่1/2563 อ่านต่อ
14/08/2020 ขั้นตอนจดทะเบียนในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ภาค 1/2563 อ่านต่อ
11/08/2020 ตารางกำหนดการยื่นคำร้องของนักศึกษา โครงการ TU-PINE อ่านต่อ
10/08/2020 กำหนดการและขั้นตอนการแจ้งจบ ประจำปีการศึกษา 1/2563 อ่านต่อ
03/08/2020 กำหนดการผ่อนผันชำระค่าจดทะเบียน โครงการ TU-PINE ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 อ่านต่อ
23/07/2020 ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา โครงการ TU-PINE ประจำปี 2563 อ่านต่อ
10/07/2020 การขอเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 อ่านต่อ
09/07/2020 ปฏิทินการจดทะเบียนและชำระเงินค่าจดทะเบียน โครงการ TU-PINE ภาคการศึกษาที่ 1/2563 อ่านต่อ
< หน้า 1 ของ 5 >