ข่าวสาร

15/08/2019 แจ้งสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1/2562 อ่านต่อ
10/07/2019 การขอทุนสนุบสนุนค่าหน่วยกิต 50% ประจำปี 2562 อ่านต่อ
09/07/2019 รายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี โครงการ TU-PINE ประจำปี 1/2562 อ่านต่อ
08/07/2019 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการ TU-PINE ประจำปี 2562 อ่านต่อ
12/06/2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ
23/05/2019 กำหนดวันและเวลาการยื่นผลคะแนน เพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ
21/05/2019 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ
29/04/2019 ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรรูปแบบการเรียนการสอน และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย อ่านต่อ
04/04/2019 กำหนดการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ
20/03/2019 ขอความร่วมมือบัณฑิตที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ
< หน้า 1 ของ 3 >