ค่าย PINE CAMP # 3

เมื่อวันที่ 28-30 เมษายน 2560 โครงการ TU-PINE ได้จัดค่าย PINE CAMP # 3 ขึ้น ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยกิจกรรมภายในค่ายจะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก 3 ส่วนคือ

1.       CEO Talk การบรรยาย จากผู้ทรงคุณวุฒิในสายวิชาชีพและองค์กรชั้นนำ

2.       Engineering@ Work การอบรมทักษะแบบบูรณาการในสามสาขาวิชา คือ วิศวกรรมโยธาและบริหารการก่อสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้าและอุตสาหการ และ Soft -En ผ่านทางกิจกรรมการออกแบบโครงสร้างอาคาร พร้อมทั้งการติดตั้งระบบไฟฟ้าอัจฉริยะภายในอาคารพร้อมทั้งฝึกทักษะการบริหารจัดการ และการทำงานเป็นทีม

3.       University Life กิจกรรมการแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิศวกรรมแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและเป็นประโยชน์ในการประเมินความถนัดทางวิศวกรรมว่าตนเองมีความเหมาะสมในงานสาขานี้หรือไม่เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกสาขาที่เรียนต่อไป