ประเพณีวันสงกรานต์ 2560

โครงการ TU-PINE จัดกิจกรรม “สวัสดีปีใหม่ไทย ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยไปกับ TU-PINE”  ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักและเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ของไทยและเป็นการแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์อีกด้วย