เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของบริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ฝ่ายการนักศึกษาโครงการ TU-PINE นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นริศ เจริญพรได้นำนักศึกษาหลักสูตร iPEN-iEE  ชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของบริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 (ส่วนขาเข้าและขาออกระหว่างประเทศ) พร้อมรับฟังบรรยายการสรุปเรื่องของระบบไฟฟ้าและมาตรการการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.)