นักศึกษาโครงการ TU-PINE รับทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ประจำปี 2559 จากบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ รองศาสตราจารย์ ดร.นคร ภู่วโรดม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและทีมงานจาก บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการมอบทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ประจำปี 2559 จากบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้แก่ นางสาวกมลวรรณ  อรุณมนี  และนายนิธิ วงศ์ซื่อสัตย์ นักศึกษาโครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TU-PINE) หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM) ชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจากคุณชัยเฉลิม บุญญานุวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดและการขาย บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบทุนดังกล่าว ซึ่งหัวข้อการวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ของนักศึกษา คือ การศึกษาเปรียบเทียบการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง โดยใช้กฎกระทรวงมาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมืองและสมาคมคอนกรีตอเมริกา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ ศิริมนตรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยดังกล่าว