กิจกรรม "TU-PINE น้อมนำคำพ่อสอน สานต่อที่พ่อทำ"

เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2560 โครงการ TU-PINE ได้นำนักศึกษาไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ ภายใต้กิจกรรม “TU-PINE น้อมนำคำพ่อสอน สานต่อที่พ่อทำ” ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เรียนรู้การฝึกปฎิบัติ “การสร้างบ้านดิน” ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมปลูกป่าชายเลนที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยได้พักที่ศูนย์พัทยา 1 คืน และในวันกลับ นศ.ได้มีโอกาสทำบุญถวายสังฆทานที่วัดเขาโพธิ์ทอง อีกด้วย งานนี้นศ.ได้ทั้งความรู้ ความเข้าใจในพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่ในหลวงได้ทำไว้ให้กับพวกเราและพวกเราจะน้อมนำคำที่พ่อสอนมาปฎิบัติ และสานต่อที่พ่อทำต่อไป