โครงการทัศนศึกษาและเยี่ยมชมดูงานนอกสถานที่ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ โรงงานบริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด (26 มี.ค.59)

โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ

ได้เปิดสอนวิชา อฟ.602 สัมมนา 2

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอุตสาหการ เพิ่มประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ด้านวิชาการ ตลอดจนส่งเสริมการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา ในสถานประกอบการจริง ซึ่งทำให้เกิดทักษะ และแนวคิดใหม่ จะทำให้นักศึกษามีแนวคิดหลากหลากและเข้าใจยิ่งขึ้น