โครงการนำนักศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (30 มี.ค 59)

โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้เปิดสอนรายวิชา  วซ. 212 สถาปัตยกรรมและการออกแบบซอฟต์แวร์ 
 
การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหารายวิชาอย่างแท้จริง ทำให้เห็นองค์ประกอบภาพรวมในหัวข้อต่าง ๆ ของรายวิชา และเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่นักศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานรวมถึงให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในเรื่องของอาชีพกับทางบริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด