โครงการนำนักศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (17 มี.ค. 59)

โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ได้เปิดสอนรายวิชา วพ. 320 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 
การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหารายวิชาอย่างแท้จริง ทำให้เห็นองค์ประกอบภาพรวมในหัวข้อต่าง ๆ ของรายวิชา และเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่นักศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานรวมถึงให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในเรื่องของอาชีพกับทางบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด