สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH)

ปริญญาตรี

สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์

ระดับปริญญาตรี

จุดเด่นของหลักสูตร

      เป็นหลักสูตรพันธุ์ใหม่ที่ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยให้สถานประกอบการเป็นฐาน (Platform) ในการเสริมสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อให้ได้สมรรถนะที่ดีและตอบโจทย์อุตสาหกรรมจริง โดยร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมในการจัดการการเรียนการสอนโดยใช้ Work Integrated Learning (WIL) ซึ่งจะแบ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็น 2 ประเภท คือ 1) จัดการเรียนการสอนภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาในต่างประเทศและ 2) จัดการเรียนการสอนภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาในต่างประเทศ ได้แก่ ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งน๊อตติ้งแฮม ประเทศอังกฤษมหาวิทยาลัยแห่งนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัย KU LEUVEN ประเทศเบลเยี่ยม และความร่วมมือกับสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท Triumph Motorcycles (Thailand) Ltd. และบริษัท สยามกลการ จำกัด ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของภาคการผลิตอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันรองรับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) โดยที่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์เป็นอีก 1 หลักสูตรที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม และเป็นหนึ่งในพื้นที่มีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการเป็นรากฐานของการผลิตและส่งออกยานยนต์ที่สำคัญของโลก รวมไปถึงการเป็นที่ตั้งสำคัญของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำของโลก

 

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) pdf

 

จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา                  

 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร       134     หน่วยกิต

         ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

            โครงสร้างหลักสูตร                 

                      นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกำหนดของหลักสูตรดังนี้

                      1) วิชาศึกษาทั่วไป        30      หน่วยกิต

                      2) วิชาเฉพาะ                 98     หน่วยกิต

                          2.1)  วิชาเฉพาะพื้นฐาน                                                 18      หน่วยกิต

                               2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์        9      หน่วยกิต

                               2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม                                     9      หน่วยกิต

                         2.2)  วิชาเฉพาะด้าน                                                        80      หน่วยกิต

                               2.2.1  กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม                                      77      หน่วยกิต

                               2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม                                         3        หน่วยกิต

                      3) วิชาเลือกเสรี          6        หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้  โดยเป็นระบบวิชา ระดับ  200  ขึ้นไป ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี ฉบับ พ.ศ.2561 ข้อ 14

สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาจากต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและนักเรียนต่างชาติทุกกรณี

  1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศต้องแสดงใบเทียบเท่ามัธยมปลายจากกระทรวงศึกษาธิการ กรณีโรงเรียนนานาชาติในประเทศ โรงเรียนจะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
  2. กรณีผู้สำเร็จการศึกษาเทียบเท่า ม.ปลาย ต้องมีผลคะแนนตามเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาและตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560       

 

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

         การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ดำเนินการตามมอบหมายของมหาวิทยาลัยหรือตามข้อตกลง หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย

 

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ รอบที่ 5  pdf

 

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน

          คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา และสถานประกอบการในพื้นที่เขต เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

 

 

 

ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา 3 ค.112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์ 3
ค.111 แคลคูลัสพื้นฐาน 3 วก.200 การเขียนแบบเครื่องกล 2
วก.100 กราฟิกวิศวกรรม 3 วก.291 กลศาสตร์วิศวกรรม 3
วท.135 ฟิสิกส์ทั่วไป 3 วทย.130 ไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ 3
วอ.121 วัสดุวิศวกรรม 1 3 วค.101 เคมีอุตสาหกรรม 3
วอ.252 ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน  1 มธ.106 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการสื่อสาร 3
มธ.104 การคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ 3 มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 3
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 0    
รวม 19 รวม 20
       
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต
ค.214 สมการเชิงอนุพันธ์ 3 วก.240 กลศาสตร์ของไหล 3
วก.230 พลศาสตร์ความร้อนเบื้องต้น 3 วทย.201 วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ 3
วพ.101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3 วทย.320 พลศาสตร์ยานยนต์ 3
วทย.260 กรรมวิธีการผลิตสำหรับวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ 3 วทย.330 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3
วก.210 กลศาสตร์วัสดุ 3 วทย.202 ปฏิบัติการวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ 1
วอ.261 สถิติวิศวกรรม 3 วทย.361 การบริหารกระบวนการผลิตรถยนต์ 3
xx xxx วิชาเลือกศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 (กลุ่มภาษาต่างประเทศ) 3 วก.350 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกร หรือ 

ค. 251 วิธีเชิงตัวเลขและการประยุกต์
3
    xx xxx วิชาเลือกเสรี 3
รวม 21  รวม 22
       
ปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต
วทย.322 กลศาสตร์และสั่นสะเทือนเชิงกล 3 วก.392 การออกแบบเครื่องกล 3
วทย.350 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานทางวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ 3 วก.430 การทำความเย็นและการปรับอากาศ 3
วทย.351 เทคโนโลยีการตรวจวัดทางวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ 3 วทย.390 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรม 1 1
วอ.406 การจัดการทางวิศวกรรม 3 วทย.410 การออกแบบยานยนต์ 3
วก.330 การถ่ายเทความร้อนสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3 วทย.450 การควบคุมยานยนต์ 3
xx xxx วิชาเลือกเสรี 3 วทย.480 สัมมนาสำหรับวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ 0
    มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนการคิดผู้ประกอบการ 3
   

วทย.xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ หรือ 

วก.xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล

3
รวม 18 รวม 19
       
ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษาที่ 3      
วทย.380 การฝึกงานในอุตสาหกรรม (ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 1    
รวม 1    
       
ปีการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต
มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา 3 วทย.492 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรม 3 4
มธ.108 การพัฒนาและการจัดการตนเอง 3    
วทย.491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรม 2 4    
รวม  10 รวม 4