สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM)

ปริญญาตรี

เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3   ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 11 กรกฏาคม 2560

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง

ระดับปริญญาตรี

ลักษณะเด่นของหลักสูตร

           โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจเป็นการบูรณาการและเชื่อมต่อองค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และพาณิชย์ศาสตร์เข้าด้วยกัน โดยการที่ยังคงองค์ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไว้ในขณะเดียวกันหลักสูตรได้จัดให้มีวิชาทางพาณิชยศาสตร์ที่เป็นความรู้ที่สำคัญในการประกอบวิชาชีพและเป็นรากฐานที่จำเป็นให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีมีความพร้อมในการรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในระดับที่สูงขึ้นไปทางด้านพาณิชยศาสตร์ในระดับปริญญาโทด้วย
 
 
ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็มภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง)
 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering (Civil Engineering and Construction Management)
 
ชื่อย่อภาษาไทย วศ.บ. (วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง)
 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Eng. (Civil Engineering and Construction Management)


รับสมัคร Online ประจำปีการศึกษา 2561
รอบที่ 1 การรับแบบยื่น PortFolio
 
 
กิจกรรม วัน/เดือน/ปี
รอบที่ 1/1 รับสมัคร Online 1-20 ต.ค.60
สอบสัมภาษณ์  18 พ.ย.60
ประกาศผล 12 ต.ค.60
รอบที่ 1/2 รับสมัคร Online 22 ธ.ค.60 - 8 ม.ค.61
สอบสัมภาษณ์ 17 ก.พ.61
ประกาศผล 15 มี.ค.61
 
 

 

หมายเหตุ:  * ค่ารักษาสิทธิ์ในการเข้าศึกษา ไม่ได้รับคืนหากสละสิทธิ์

 

จำนวนที่เปิดรับสมัคร
 
           ปีการศึกษาละ 60 คน
 

 

โครงสร้างหลักสูตร

 โครงสร้างหลักสูตร EBM 2555

       นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 162 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้

1) วิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ 126 หน่วยกิต
   2.1) วิชาแกน 29 หน่วยกิต
     2.1.1) วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 20 หน่วยกิต
     2.1.2) วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 9 หน่วยกิต
   2.2) วิชาเฉพาะสาขา 97 หน่วยกิต
     2.2.1) วิชาบังคับ 76 หน่วยกิต
     2.2.2) วิชาเลือก 21 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 162 หน่วยกิต

 

 

โครงสร้างหลักสูตร EBM 2556

             นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 161 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้

1) วิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ 125 หน่วยกิต
   2.1) วิชาแกน 29 หน่วยกิต
     2.1.1) วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 20 หน่วยกิต
     2.1.2) วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 9 หน่วยกิต
   2.2) วิชาเฉพาะสาขา 96 หน่วยกิต
     2.2.1) วิชาบังคับ 75 หน่วยกิต
     2.2.2) วิชาเลือก 21 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 161หน่วยกิต

 

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร คือ ต้องเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตฯ การคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการฯ ผู้สมัครสามารถเลือก สมัครได้จากวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ A หรือ ข้อ B ดังต่อไปนี้

 

A ยื่นคะแนนมาตรฐาน
 

      A1 ยื่นคะแนนมาตรฐาน ครบทั้ง 2 หมวดวิชา (กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำวิชาละ 100 คะแนน)

           หมวดวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์

           ยื่นคะแนน PAT 1 (ความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์) หรือ PAT 2 (ความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์) และ

          หมวดวิชาความถนัดวิศวกรรมศาสตร์

          ยื่นคะแนน PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์)  หรือ

     A2 ยื่นคะแนน 9 วิชาสามัญ  (เกณฑ์ขั้นต่ำ วิชาละ 50 คะแนน)

          วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์

B สอบข้อเขียน
 
     กรณีผู้สมัครมีคะแนนมาตรฐานต่ำกว่าที่กำหนด ข้อ A ผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนโดยตรงกับโครงการฯ ประกอบด้วย 2 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาคณิตศาสตร์ และความถนัดวิศวกรรมศาสตร์
 
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติ 2 วิธี ข้างต้นจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่โครงการกำหนด
 
 

 

การสมัคร

 1. สมัคร Oline ทางเว็บไซต์ http://admission.engr.tu.ac.th
 2. สมัครด้วยตนเองที่ โครงการ TU-PINE  ชั้น 2 ห้อง วศ.211 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ. ปทุมธานี 12120  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท   หรือ
 3. สมัครทางไปรษณีย์ โดยโอนเงินเข้าบัญชี  500 บาท (กรณีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์) แล้วแนบ หลักฐานการโอนเงินมากับใบสมัครส่งมาที่ โครงการ TU-PINE  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 12120
โดยชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา 
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
     Company code: 8708
     Reference No.: โปรดระบุหมายเลข 301
     Customer ID: โปรดระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้สมัคร

 

หลักฐานการสมัคร
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบแสดงผลการเรียน/ปพ.1 ที่โรงเรียนออกให้
 4. สำเนาใบแสดงผลคะแนนทดสอบมาตรฐาน
 5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ

 

หมายเหตุ
 
     ผู้ที่ได้รับบัตรประจำตัวสอบจากโครงการฯคือผู้ที่มีสิทธิ์สอบ ซึ่งบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบจะได้รับในวันสมัครสอบกรณีที่สมัครที่โครงการฯ ส่วนกรณีที่สมัครทางไปรษณีย์  โครงการฯ จะติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยันการส่งบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบไปยังท่านทางไปรษณีย์ หรือแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้สมัครสอบทางโทรศัพท์ แล้วติดต่อรับบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบในวันสอบ 
 
     อนึ่งการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์โปรดส่งมาให้ถึงโครงการฯ ก่อนวันปิดรับสมัครอย่างน้อย 2 วันทำการ
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจในระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตร 4 ปี ภาคภาษาไทยศึกษาแบบเต็มเวลา (ภาคกลางวัน) ในระบบทวิภาค (ปีละ 2 ภาคการศึกษาปกติโดยอาจมีภาคฤดูร้อนด้วย)จัดการเรียนการสอนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นหลักและที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและท่าพระจันทร์

แผนการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
ค.111  แคลคูลัสพื้นฐาน 3 หน่วยกิต วอ.  121   วัสดุวิศวกรรม 3 หน่วยกิต
วท.  123    เคมีพื้นฐาน 3 หน่วยกิต ค.112/ค.113เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส 3 หน่วยกิต
วท.  173    ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 หน่วยกิต ประยุกต์/แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์  
วท.  133    ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 3 หน่วยกิต วท.  134   ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 3 หน่วยกิต
วท.  183    ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 1 หน่วยกิต วท.  184   ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 1 หน่วยกิต
วย.106 เทคนิคในการสื่อสารและการนำเสนอ 2 หน่วยกิต วธ.100การเขียนแบบและกราฟิกทางวิศวกรรม 3 หน่วยกิต
วพ.101การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3 หน่วยกิต มธ.  155   สถิติพื้นฐาน 3 หน่วยกิต

สษ.  070  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

0 หน่วยกิต สษ.  171   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 หน่วยกิต
(สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ไม่ถึง สษ. 171)      
วย.  100   จริยธรรมสำหรับวิศวกร 0 หน่วยกิต    
มธ.130  สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต    
  รวม 19 หน่วยกิต   รวม 19 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
วย. 202 กลศาสตร์วิศวกรรม – สถิตยศาสตร์ 3 หน่วยกิต วย.  221  กลศาสตร์ของแข็ง1 3 หน่วยกิต
วย.  211  การสำรวจ 3 หน่วยกิต วย.  232  ปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง 1 หน่วยกิต
วย.  212  ปฏิบัติการการสำรวจ 1 หน่วยกิต วย. 203 กลศาสตร์ของไหลสำหรับวิศวกรโยธา 3 หน่วยกิต
ค.  131พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์ 3 หน่วยกิต วย.  231  วัสดุก่อสร้าง 3 หน่วยกิต
มธ.  110สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต มธ. 100/มธ. 120        พลเมืองกับความ 3 หน่วยกิต
สษ.  172   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 3 หน่วยกิต รับผิดชอบ/สหวิทยาการสังคมศาสตร์  
กต.201/กต.202หลักการตลาด/หลักพื้นฐานการตลาด 3 หน่วยกิต บช.  201  การบัญชีชั้นต้น 3 หน่วยกิต
    ท.  161   การใช้ภาษาไทย  3 หน่วยกิต
    ค.  214   สมการเชิงอนุพันธ์ 3 หน่วยกิต
  รวม 19หน่วยกิต   รวม 22หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 2
วย.  213  การฝึกสำรวจภาคสนาม 1 หน่วยกิต
รวม 1 หน่วยกิต


ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
วย.  321  การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 3 หน่วยกิต วย.  322  การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 3 หน่วยกิต
วย.  341วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ 3 หน่วยกิต วย.331การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 หน่วยกิต
วย.  371  อุทกวิทยาสำหรับวิศวกร 3 หน่วยกิต วย.  361  วิศวกรรมการทาง 3 หน่วยกิต
วย.  372  วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล 3 หน่วยกิต ทอ.  201  หลักการบริหาร 3 หน่วยกิต
กง.  201  การเงินธุรกิจ 3 หน่วยกิต วธ.xxx/วย.xxxวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
วย.  351  ปฐพีกลศาสตร์ 3 หน่วยกิต XX.xxx วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
วธ.xxx/วย.xxxวิชาเลือก 3 หน่วยกิต วย.  352  ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1 หน่วยกิต
  รวม 21 หน่วยกิต   รวม 20 หน่วยกิต

 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 3
วธ.  390  ฝึกงาน 3 หน่วยกิต
รวม 3 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
วย.421การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้าง 3 หน่วยกิต วย.  471  วิศวกรรมชลศาสตร์ 3 หน่วยกิต
เหล็กและปฏิบัติการ      
วธ.  490  สัมมนา 1 หน่วยกิต วย.  472  ปฎิบัติการทางวิศวกรรมชลศาสตร์ 3 หน่วยกิต
วย.  353  วิศวกรรมฐานราก 3 หน่วยกิต วธ.442บริหารธุรกิจโครงการวิศวกรรมโยธา 2 1 หน่วยกิต
วอ.  406  การจัดการทางวิศวกรรม 3 หน่วยกิต วธ.xxx/วย.xxxวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
วธ. 441บริหารธุรกิจโครงการวิศวกรรมโยธา 3 หน่วยกิต วย.xxxวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
วย.xxxวิชาเลือก 3 หน่วยกิต วย.xxxวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
XX.xxxวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต วย.xxxวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
  รวม 19 หน่วยกิต   รวม 19 หน่วยกิต

รายวิชาเลือก

เลือกศึกษารายวิชาเลือกจำนวน  7 วิชา 21 หน่วยกิต โดยนักศึกษาต้องเลือกศึกษาวิชา วย.xxx  ไม่น้อยกว่า 4 วิชา จาก วิชาต่างๆ ต่อไปนี้

วธ.  445 กฎหมายเกี่ยวกับอาคารและการตรวจสอบอาคาร                                                                                            
วธ.  495 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง1                                                                            
วธ.  496  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง2                                                                           
วธ.  497  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง3                                                                           
วธ.  498  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง4                                                                           
วธ.  499  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง5                                                                           
วย. 416  เทคโนโลยีการสำรวจ                                                                                                
วย. 425 การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีเมตริกซ์                                                        
วย. 428  การประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสร้างเบื้องต้น                                                                                        
วย. 435 การออกแบบสะพาน                                                                                                
วย. 436 เทคโนโลยีคอนกรีตประยุกต์                                                                        
วย.  437  การออกแบบคอนกรีตอัดแรง                                                                                                                         
วย.  438  การออกแบบอาคาร                                                                                                                                      
วย.  445 สัญญาการออกข้อกำหนดและการประมาณราคา                                                                                            
วย.446 การออกแบบทางสถาปัตยกรรมและเทคนิคการก่อสร้าง                                                                                    
วย.  448  สุขภาพและความปลอดภัยในงานก่อสร้าง                                                                                                       
วย. 456 การปรับปรุงคุณภาพของดิน                                                                                    
วย.  465  วิศวกรรมการจราจร                                                                                                                                    
วย. 469 การประเมินผลกระทบของการจราจร                                                                        
วย.  475  การบริหารจัดการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                                                   

วย.  476  การสุขาภิบาลในอาคาร                                                                                                                                
วย.  477  การออกแบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                                                                
วย.  479  วิศวกรรมน้ำใต้ดิน
วย. 489 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิศวกรรมโยธา
วย. 579 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม     

 

แผนการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
ค.     111    แคลคูลัสพื้นฐาน 3 หน่วยกิต วอ.  121   วัสดุวิศวกรรม1 3 หน่วยกิต
วท.  123    เคมีพื้นฐาน 3 หน่วยกิต ค.    112   เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์ 3 หน่วยกิต
วท.  173    ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 หน่วยกิต วท.  134   ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 3 หน่วยกิต
วท.  133    ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 3 หน่วยกิต วท.  184   ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 1 หน่วยกิต
วท.  183    ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 1 หน่วยกิต วย.   295  การเขียนแบบและกราฟิกทางวิศวกรรม 3 หน่วยกิต
ท.    161    การใช้ภาษาไทย 3 หน่วยกิต สษ.  xxx   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3 หน่วยกิต
สษ.  070   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
(สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ไม่ถึง สษ. 171)
0 หน่วยกิต มธ.110  สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต
สษ.  xxx  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 หน่วยกิต มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี 2 หน่วยกิต
วย.  100   จริยธรรมสำหรับวิศวกร 0 หน่วยกิต  
มธ. 100   พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 หน่วยกิต    
  รวม 20 หน่วยกิต   รวม 20 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
วย.106  เทคนิคในการสื่อสารและการนำเสนอ 2 หน่วยกิต ค.  131 พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์ 3 หน่วยกิต
วย. 202  กลศาสตร์วิศวกรรม – สถิตยศาสตร์ 3 หน่วยกิต มธ.155  สถิติพื้นฐาน 3 หน่วยกิต
วย. 211  การสำรวจ 3 หน่วยกิต วย. 203 กลศาสตร์ของไหลสำหรับวิศวกรโยธา 3 หน่วยกิต
วย. 212  ปฏิบัติการการสำรวจ 1 หน่วยกิต  วย.204ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหลสำหรับวิศวกรรมโยธา 1 หน่วยกิต
วย. 231  วัสดุก่อสร้าง 3 หน่วยกิต วย. 221  กลศาสตร์ของแข็ง1 3 หน่วยกิต
วย. 232  ปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง 1 หน่วยกิต บช. 201/บช.291  การบัญชีชั้นต้น/หลักสำคัญของการบัญชี 3 หน่วยกิต
มธ.156   คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3 หน่วยกิต XX.xxx วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
ทม.201  หลักการบริหาร 3 หน่วยกิต    
ค.  214   สมการเชิงอนุพันธ์ 3 หน่วยกิต    
  รวม 22หน่วยกิต   รวม 19หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 2
วย.  213  การฝึกสำรวจภาคสนาม 1 หน่วยกิต
รวม 1 หน่วยกิต


ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
มธ. 120  สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 2 หน่วยกิต วย.  322 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 3 หน่วยกิต
กง.  201  การเงินธุรกิจ 3 หน่วยกิต วย.  331 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 หน่วยกิต
วย.  321  การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 3 หน่วยกิต วย.  351 ปฐพีกลศาสตร์ 3 หน่วยกิต
วย.  371  อุทกวิทยาสำหรับวิศวกร 3 หน่วยกิต วย.  352 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1 หน่วยกิต
วย.xxx/วธ.xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 3 หน่วยกิต สษ. 202 ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน 3 หน่วยกิต
วย.xxx/วธ.xxx  วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 3 หน่วยกิต วย.xxx/วธ.xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 3 หน่วยกิต
XX.xxx วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต วย.xxx/วธ.xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 3 หน่วยกิต
  รวม 20 หน่วยกิต   รวม 20 หน่วยกิต

 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 3
วย.  391  ฝึกงานวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง 1 หน่วยกิต
รวม 1 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
วย.  353  วิศวกรรมฐานราก 3 หน่วยกิต กต. 202 หลักพื้นฐานการตลาด 3 หน่วยกิต
วย.  361  วิศวกรรมการทาง 3 หน่วยกิต วย. 421 การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก 4 หน่วยกิต
วย.  372  วิศวกรรมชลศาสตร์ 3 หน่วยกิต วย. 445 สัญญาการออกข้อกำหนดและการประเมิน ราคา 3 หน่วยกิต
วย.  373  ปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร์ 1 หน่วยกิต วย. 599 โครงงานวิศวกรรมโยธาและการจัดการ 3 หน่วยกิต
วย.  381 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล 3 หน่วยกิต วย.xxx/วธ.xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 3 หน่วยกิต
วย.  441 วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ 3 หน่วยกิต วย.xxx/วธ.xxx เลือกทางวิศวกรรมโยธา 3 หน่วยกิต
วย.  491  สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 0 หน่วยกิต    
วย.598 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธาและการจัดการ 0 หน่วยกิต    
วย.xxx/วธ.xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 3 หน่วยกิต    
  รวม 19 หน่วยกิต   รวม 19 หน่วยกิต

รายวิชาเลือก

นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเลือกในรหัส วย.xxx ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และรหัส วธ.xxx ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยจะต้องศึกษาให้ครบทั้งสองหมวดรหัสวิชารวมกัน
ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต จากรายวิชาต่างๆ ต่อไปนี้


หมวดวิชาการสำรวจ
วย. 415 การสำรวจด้วยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
วย. 416 เทคโนโลยีการสำรวจ

หมวดวิชาทฤษฎีวิเคราะห์โครงสร้าง
วย. 428 การประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสร้างเบื้องต้น

หมวดวิชาคอนกรีตการออกแบบโครงสร้างและการตรวจสอบ
วย. 435 การออกแบบสะพาน
วย. 436 เทคโนโลยีคอนกรีตประยุกต์
วย. 437 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
วย. 438 การออกแบบอาคาร
วย. 439 เทคโนโลยีการออกแบบการก่อสร้างในงานวิศวกรรมโยธา

หมวดวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
วย. 446 การตรวจสอบงานก่อสร้าง
วย. 447 วิธีการและเครื่องจักรก่อสร้าง
วย. 448 สุขภาพและความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
วย. 545 การจำลองสารสนเทศอาคารในงานวิศวกรรมโยธา

หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี
วย. 456 การปรับปรุงคุณภาพของดิน
วย. 459 กลศาสตร์ของหินเบื้องต้น

หมวดวิชาวิศวกรรมการทางและการขนส่ง
วย. 465 วิศวกรรมการจราจร
วย. 467 วิศวกรรมพื้นถนนและการออกแบบ
วย. 469 การประเมินผลกระทบของการจราจร

หมวดวิชาวิศวกรรมชลศาสตร์
วย. 475 การออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์
วย. 476 วิศวกรรมน้ำใต้ดิน

หมวดวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วย. 485 การบริหารจัดการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วย. 486 การสุขาภิบาลในอาคาร
วย. 487 การออกแบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วย. 587 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หมวดวิชากลุ่มพิเศษและหัวข้อพิเศษ
วย. 498 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิศวกรรมโยธา
วย. 499 การออกแบบทางสถาปัตยกรรมและงานระบบอาคาร
วธ. 495 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง 1
วธ. 496 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง 2
วธ. 497 วิธีการตัดสินใจการลงทุนในโครงการก่อสร้าง
วธ. 595 กฏหมายเกี่ยวกับอาคาร และการควบคุม
วธ. 596 ความรู้เบื้องต้นทางด้านการพัฒนอสังหาริมทรัพย์
วธ. 597 สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบต่างๆในงานอาคาร
วธ. 598 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไปในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางวิศวกรรม
วธ. 599 การบริหารสัญญาและเอกสารในโครงการก่อสร้าง


ปริญญาโท

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 pdf

รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2560
รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2561
รอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1-30 มีนาคม 2561

สมัคร Online คลิ๊กที่นี่

ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรสำหรับผู้สมัครที่จบจากหลักสูตร EBM (อ่านรายละเอียดที่นี่pdf)

 

ลักษณะเด่นของหลักสูตร
 
          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจเป็นการบูรณาการและเชื่อมต่อความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และพาณิชยศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านการจัดการทางวิศวกรรมการพาณิชย์และการจัดการเชิงธุรกิจในระดับสูงเพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรม
 
 
ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็มภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ)
 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Engineering (Engineering and Business Management)
 
ชื่อย่อภาษาไทย วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ)
 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.Eng. (Engineering and Business Management)
 

โครงสร้างหลักสูตร

         แบ่งเป็น 2 แผนการศึกษา ผู้สมัครสามารถเลือกได้เองตามสมัครใจ ได้แก่
แผน ก. ( ทำวิทยานิพนธ์)  และแผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) ทั้ง 2 แผนการศึกษามีหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรเท่ากับ 40 หน่วยกิต ดังนี้
แผน ก
1.หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 12 หน่วยกิต
2.หมวดวิชาบังคับ 10 หน่วยกิต
3.หมวดวิชาเฉพาะสาขา 15 หน่วยกิต
4.หมวดวิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต
รวม 40 หน่วยกิต

แผน ข

1.หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 12 หน่วยกิต
2.หมวดวิชาบังคับ 10 หน่วยกิต
3.หมวดวิชาเฉพาะสาขา 15 หน่วยกิต
4.หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
5.การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
รวม 40 หน่วยกิต

ในแต่ละแผนการศึกษา มีสาขาเฉพาะทางให้เลือก 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย 1) สาขาวิชาการจัดการการก่อสร้างและธุรกิจ และ 2) สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและธุรกิจ ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกได้เองตามความสมัครใจ

 

ค่าใช้จ่าย
 
- ค่าหน่วยกิต  หน่วยกิตละ 3,000 บาท
- รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณตลอดหลักสูตร 200,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและเกณฑ์การรับสมัคร/คัดเลือก

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ
 2. เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50  ก็ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือก

 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
 1. นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง(ปริญญาตรี) และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (ปริญญาโท) นี้ได้โดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือก
   
 2. นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง(ปริญญาตรี) และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.75 สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ(ปริญญาโท)ได้โดยต้องได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อประจำหลักสูตรกำหนด
   
 3. ผู้สมัครที่มิได้จบจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง(ปริญญาตรี) แต่จบปริญญาตรีจากหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือของมหาวิทยาลัยอื่น สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์์และการจัดการเชิงธุรกิจ (ปริญญาโท) ได้โดยการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อประจำหลักสูตรเป็นผู้กำหนด
   
 4. ผู้สมัครต้องยื่นผลคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอายุการทดสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครเข้าศึกษา คือ ผลคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (TU-GET) หรือผลคะแนน TOEFL หรือ ผลคะแนนIELTS

     ทั้งนี้คณะกรรมการประจำหลักสูตรอาจพิจารณากำหนดให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกตามข้อ 3. บางรายต้อง ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมบางรายวิชาหรือ ทุกรายวิชาวัดผลเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่าน) และระดับ N (ไม่ผ่าน) โดย นักศึกษาจะต้องศึกษาได้ระดับ P(ผ่าน) ดังนี้

บช. 201      การบัญชีขั้นต้น   3  หน่วยกิต
กง. 201       การเงินธุรกิจ 3  หน่วยกิต
กต. 202       หลักพื้นฐานการตลาด 3  หน่วยกิต
ทม. 201       หลักการบริหาร 3  หน่วยกิต

 

การจัดการเรียนการสอน
 
          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจในระดับปริญญาโทเป็นหลักสูตร 1.5 ปีภาคภาษาไทยศึกษาแบบเต็มเวลา(ภาคกลางวัน)ในระบบทวิภาค(ปีละ2 ภาคการศึกษาปกติโดยมีภาคฤดูร้อนด้วย) จัดการเรียนการสอน ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นหลัก นอกจากมีีความจำเป็นบางรายวิชาอาจมีการจัดการเรียนการสอนที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือ ที่ท่าพระจันทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561  pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561  pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561  pdf

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561  pdf

รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2561

รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2560

สมัคร Online คลิ๊กที่นี่

 

...............................................................................................................................................................................................

ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรสำหรับผู้สมัคร ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี EBMpdf

 

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

 ปีการศึกษาละ 30 คน

 

   ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560  pdf

ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559  pdf

ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559  pdf

ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2558  pdf

ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557  pdf    

 

   ตารางสอน

รหัส 60

ตารางสอนภาคการศึกษา ที่ 2/2560 pdf

ตารางสอนภาคการศึกษา ที่ 1/2560 pdf

ตารางสอนภาคการศึกษา ที่ 3/2559 pdf

 

รหัส 59

ตารางสอนภาคการศึกษา ที่ 2/2560 pdf

ตารางสอนภาคการศึกษา ที่ 1/2560 pdf

ตารางสอนภาคการศึกษา ที่ 3/2559 pdf

ตารางสอนภาคการศึกษา ที่ 2/2559 pdf

ตารางสอนภาคการศึกษา ที่ 1/2559 pdf

 

รหัส 58

ตารางสอนภาคการศึกษา ที่ 2/2559 pdf

ตารางสอนภาคการศึกษา ที่ 1/2559 pdf

 

 

 

 

กำหนดการจัดทำวิทยานิพนธ์

ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ TU e-Thesispdf

ขั้นตอนการใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (TU e-Thesis) สำหรับนักศึกษา pdf

กำหนดการทำวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ  ประจำปีการศึกษา 2559 pdf

กำหนดการทำวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษา 2/2558pdf

กำหนดการทำวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษา 1/2558pdf

 

ระเบียบข้อบังคับ

ระเบียบมหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ พ.ศ.2559pdf

ข้อบังคับมหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่9) พ.ศ.2559pdf

ระเบียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 pdf  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่7) พ.ศ.2558pdf

ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2558 pdf

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557pdf

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจุบัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556pdf

เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ พ.ศ.2556pdf

 

 

แบบฟอร์มการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ พ.ศ.2560 (อ่านรายละเอียดที่นี่)

F0ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระpdf

F1แบบฟอร์มการเสนอขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระpdf

F2แบบฟอร์มการเสนออนุมัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระpdf

F3แบบฟอร์มคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระpdf

F5แบบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาpdf

แบบประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ pdf

แบบฟอร์มการยื่นคำร้องของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (บว.3)pdf

แบบคำร้องขอทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ pdf

การแจ้งจบการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/2560

ให้ดำเนินการแจ้งจบ ตั้งแต่ วันที่ 13 สิงหาคม - 13 กันยายน 2560

ขั้นตอนการแจ้งจบ อ่านรายละเอียดที่นี่  pdf

ใบกระจายโครงสร้าง pdf