ปริญญาโท

ขั้นตอนการติดต่อคำร้องออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.

คำร้องการรักษาสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิต

คำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า

คำร้องขอลงทะเบียนต่ำกว่าข้อบังคับ

คำร้องขอจดทะเบียนเกินข้อบังคับ
 
คำร้องทั่วไป

คำร้องลาพักการศึกษา

คำร้องลาออกระดับบัณฑิตศึกษา

คำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิต

แบบประเมินความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์

 

...............................................................................................................

1. คำร้องการรักษาสถานภาพนักศึกษา pdf

2. คำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า pdf

3. คำร้องลงทะเบียนต่ำกว่าข้อบังคับ pdf

4. คำร้องลงทะเบียนเกินข้อบังคับ pdf

5. คำร้องทั่วไป pdf

6. คำร้องขอลาพักการศึกษา pdf

7. คำร้องการลาออก pdf

8. แบบฟอร์มคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระpdf

9. คำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต pdf

10. แบบประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ pdf

 

 

 
 
คำร้องขอลงทะเบียนต่ำกว่าข้อบังคับ

 

คำร้องลาออกระดับบัณฑิตศึกษา