สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE)

ปริญญาตรี

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุสาหการ (iPEN-iEE)

ชื่อหลักสูตร

            ภาษาไทย:             หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ

            ภาษาอังกฤษ:        Bachelor of Engineering Program  in Industrial  Electrical  Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ภาษาไทย         ชื่อเต็ม   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ)
                                 ชื่อย่อ    วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ)
          ภาษาอังกฤษ      ชื่อเต็ม   Bachelor of Engineering (Industrial Electrical Engineering)
                                 ชื่อย่อ    B. Eng. (Industrial Electrical Engineering)

 

— จุดเด่น

            มุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแบบบูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรมอุตสาหการควบคู่กันไป 

— เนื้อหาโดยรวม

       เนื้อหาหลักสูตรจะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในระบบไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการและระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม และมีความเข้าใจถึงระบบการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน เพื่อแก้ปัญหาทางด้านอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสมลักษณะพิเศษที่มุ่งพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษา มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความชำนาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและมีทักษะด้านการจัดการทางอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และพัฒนาศักยภาพบัณฑิตผ่านการดูงานและบรรยายพิเศษ เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

        - วิศวกรไฟฟ้าหรือวิศวกรอุตสาหการ

        - นักวิจัย นักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอุตสาหการ

        - ผู้จัดการโครงการ

        - ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับสาขาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอุตสาหการ

 

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) pdf

 

โครงสร้างหลักสูตร
สาขาวิชาวิศกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 156 หน่วยกิต ดังนี้

1.วิชาศึกษาทั่วไป 30   หน่วยกิต
2.วิชาเฉพาะ 120   หน่วยกิต
   2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 26 หน่วยกิต
        2.1.1 วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 17   หน่วยกิต
        2.1.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 9   หน่วยกิต
   2.2 วิชาเฉพาะด้าน 94 หน่วยกิต
         2.2.1 วิชาบังคับทางวิศวกรรม 85   หน่วยกิต
         2.2.2 วิชาเลือกทางวิศวกรรม 9   หน่วยกิต
3. วิชาเลือกเสรี 6   หน่วยกิต

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

             คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร คือ ต้องเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตฯ การคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการฯ เป็นไปตามประกาศรับสมัครในแต่ละปี

 

แผนการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
  วย.100  จริยธรรมสำหรับวิศวกร 0 หน่วยกิต   มธ.156  คอมพิวเตอร์และการเขียน 3 หน่วยกิต
    ค.111  แคลคูลัสพื้นฐาน 3 หน่วยกิต                 โปรแกรมเบื้องต้น  
  วก.100  กราฟิกวิศวกรรม 3 หน่วยกิต   วอ.121  วัสดุวิศวกรรม 1 3 หน่วยกิต
  วท.123  เคมีพื้นฐาน 3 หน่วยกิต     ค.112  เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส 3 หน่วยกิต
  วท.133  ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 3 หน่วยกิต                ประยุกต์  
  วท.173  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 หน่วยกิต   วท.134  ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 3 หน่วยกิต
  วท.183  ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 1 หน่วยกิต   วท.184  ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 1 หน่วยกิต
    ท.161  การใช้ภาษาไทย 3 หน่วยกิต   มธ.120  สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 2 หน่วยกิต
  สษ.171  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 หน่วยกิต   มธ.130  สหวิทยาการสังคมศาสตรและ 2 หน่วยกิต
                    เทคโนโลยี  
      สษ.172  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 3 หน่วยกิต
  รวม 20 หน่วยกิต   รวม 20 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
    ค.214  สมการเชิงอนุพันธ์ 3 หน่วยกิต   วฟ.210  สัญญาณและระบบ 3 หน่วยกิต
  วย.202  กลศาสตร์วิศวกรรม-สถิตยศาสตร์ 3 หน่วยกิต   วฟ.241  อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3 หน่วยกิต
  วย.106  เทคนิคในการสื่อสารและนำเสนอ 2 หน่วยกิต   วฟ.260  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3 หน่วยกิต
  วฟ.240  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3 หน่วยกิต   วอ.311  การศึกษาการปฏิบัติงานทาง 3 หน่วยกิต
  อฟ.201 การออกแบบวงจรดิจิตอลและ 3 หน่วยกิต                อุตสาหกรรม  
               ไมโครคอนโทรลเลอร์     วอ.364  การวิจัยการปฏิบัติการ 1 3 หน่วยกิต
  วอ.261  สถิติวิศวกรรม 3 หน่วยกิต   อฟ.200  คณิตศาสตร์ประยุกต์ในการ 3 หน่วยกิต
  วอ.250  กรรมวิธีการผลิต 3 หน่วยกิต                  แก้ปัญหาทางวิศวกรรม  
      อฟ.202/อฟ.203 ปฏิบัติการพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและกรรมวิธีการผลิต /ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 1 หน่วยกิต
      วฟ.201   ปฏิบัติการพื้นฐานทาง 1 หน่วยกิต
                      วิศวกรรมไฟฟ้า 1  
  รวม 20 หน่วยกิต   รวม 20 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
  อฟ.301 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า อุตสาหการ 1 1 หน่วยกิต   อฟ.302  ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า อุตสาหกรรม 2 1 หน่วยกิต
  วฟ.363  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 3 หน่วยกิต   วฟ.381  ระบบควบคุม 3 หน่วยกิต
  วฟ.340  วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3 หน่วยกิต   วฟ.360  ระบบไฟฟ้ากำลัง 3 หน่วยกิต
  วฟ.220  ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3 หน่วยกิต   วอ.341  วิศวกรรมความปลอดภัย 3 หน่วยกิต
  วฟ.380  เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3 หน่วยกิต   วอ.433  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต
  วอ.302  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3 หน่วยกิต   วอ.362  การควบคุมคุณภาพ 3 หน่วยกิต
  วอ.312  การวางแผนและควบคุมการผลิต 3 หน่วยกิต    3 หน่วยกิต
  รวม 19 หน่วยกิต   รวม 19 หน่วยกิต

 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 3
อฟ.400   การฝึกงานในอุตสาหกรรม 0 หน่วยกิต
รวม 0 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
  อฟ.401 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า อุตสาหการ 1 1 หน่วยกิต   อฟ.402  โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ 2 2 หน่วยกิต
  วฟ.364  การออกแบบระบบไฟฟ้า 3 หน่วยกิต   สษ.202  ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน 3 หน่วยกิต
  อฟ.330  อุปกรณ์ควบคุมและเซ็นเซอร์ในอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต   มธ.100  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 หน่วยกิต
  วฟ.365  การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง    3 หน่วยกิต   xx. xxx    วิชาเลือกเฉพาะ 2 3 หน่วยกิต
  มธ.110  สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต   xx. xxx    วิชาเลือกเฉพาะ 3 3 หน่วยกิต
  xx. xxx   วิชาเลือกเฉพาะ 1 3 หน่วยกิต   xx. xxx    วิชาเลือกเสรี 2 3 หน่วยกิต
  xx. xxx   วิชาเลือกเสรี 1 3 หน่วยกิต    
  รวม 18 หน่วยกิต   รวม 17 หน่วยกิต

รายวิชาเลือกเฉพาะทางวิศวกรรม

เลือกศึกษาหมวดวิชาใดหมวดวิชาหนึ่ง จำนวน 3 รายวิชา

*สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอใบประกอบวิชาชีพสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้เลือกหมวด ก. หมวดไฟฟ้ากำลัง หรือ
หมวด ข. หมวดระบบควบคุมและการวัดและเมคคาทรอนิกส์

ก.หมวดไฟฟ้ากำลัง

วฟ.465  อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

วฟ.468  การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังและการทำงานของรีเลย์

วฟ.473  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

 

ข. หมวดระบบควบคุมและการวัด และเมคคาทรอนิกส์

อฟ.434 การเห็นภาพในเครื่องจักรอัตโนมัติและการประยุกต์ในอุตสาหกรรม

อฟ.437  การขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า

อฟ. 444 ไมโครโปรเซสเซอร์ในระบบอัตโนมัติ

 

ค. หมวดการจัดการอุตสาหกรรม

วอ.407  การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ

วอ.416  การบริหารโซ่อุปทาน

วอ.406 การจัดการทางวิศวกรรม

 

 

แผนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
  มธ.104  การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ 3 หน่วยกิต   มธ.050  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต
  วย.100  จริยธรรมสำหรับวิศวกร 0 หน่วยกิต   หรือ  
   ค.111  แคลคูลัสพื้นฐาน 3 หน่วยกิต   มธ. 100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา 3 หน่วยกิต
  วก.100  กราฟิกวิศวกรรม 3 หน่วยกิต  วพ.101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  3 หน่วยกิต
  วท.123  เคมีพื้นฐาน 3 หน่วยกิต    ค.112  เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์                3 หน่วยกิต
  วท.133  ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 3 หน่วยกิต   วท.134  ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 3 หน่วยกิต
  วท.173  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 หน่วยกิต   วท.184  ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 1 หน่วยกิต
  วท.183  ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 1 หน่วยกิต   วย.202  กลศาสตร์วิศวกรรม-สถิตยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  วอ.121  วัสดุวิศวกรรม 1 3 หน่วยกิต   วอ.250  กรรมวิธีการผลิต     3 หน่วยกิต
  รวม 20 หน่วยกิต   รวม 19 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
  มธ. 105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต   อฟ.212  ปฏิบัติการพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหการ 1
1 หน่วยกิต
    ค. 214  สมการเชิงอนุพันธ์ 3 หน่วยกิต   วฟ.210  สัญญาณและระบบ 3 หน่วยกิต
  อฟ.200  คณิตศาสตร์ประยุกต์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 3 หน่วยกิต   วฟ.220 ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3 หน่วยกิต
  อฟ.201 การออกแบบวงจรดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์ 3 หน่วยกิต   วฟ.241  อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 3 หน่วยกิต
  อฟ.202 ปฏิบัติการพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและกรรมวิธีการผลิต  1 หน่วยกิต   วฟ.260  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1           3 หน่วยกิต
   อฟ.211 การคำนวณงานทางวิศวกรรมบนคอมพิวเติร์           1 หน่วยกิต   วอ.311  การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต
  วฟ.240  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3 หน่วยกิต   วอ.364  การวิจัยการปฏิบัติการ 1 3 หน่วยกิต
  วอ.261  สถิติวิศวกรรม 3 หน่วยกิต                    
  รวม 20 หน่วยกิต   รวม 19 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
  อฟ.301 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า อุตสาหการ 1 1 หน่วยกิต   อฟ.302  ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า อุตสาหกรรม 2 1 หน่วยกิต
  วฟ.363  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 3 หน่วยกิต   อฟ. 311 การออกแบบนวัตกรรม 1 หน่วยกิต
  วฟ.340  วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3 หน่วยกิต   อฟ.331 เซ็นเซอร์และอุปกรณ์แปลงสัญญาณในอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต
  วฟ.360  ระบบไฟฟ้ากำลัง 3 หน่วยกิต  วฟ.364  การออกแบบระบบไฟฟ้า 3 หน่วยกิต
  วฟ.380  เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3 หน่วยกิต  วฟ.365  การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 3 หน่วยกิต
  วอ.302  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3 หน่วยกิต  วฟ.381  ระบบควบคุม 3 หน่วยกิต
  วอ.312  การวางแผนและควบคุมการผลิต 3 หน่วยกิต  วอ.341  วิศวกรรมความปลอดภัย 3 หน่วยกิต
    วอ.362  การควบคุมคุณภาพ 3 หน่วยกิต
  รวม 19 หน่วยกิต   รวม 20 หน่วยกิต

 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 3
อฟ.400   การฝึกงานในอุตสาหกรรม 1 หน่วยกิต
รวม 1 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
  มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม 3 หน่วยกิต   มธ.109  นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ  3 หน่วยกิต
  มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร 3 หน่วยกิต   มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญญา 3 หน่วยกิต
  อฟ.401 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า อุตสาหการ 1 1 หน่วยกิต   อฟ.402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ 2 1 หน่วยกิต
  อฟ.412 การเห็นภาพในเครื่องจักรอัตโนมัติและการประยุกต์ในอุตสาหกรรม   3 หน่วยกิต   อฟ.411 การออกแบบธุรกิจเพื่องานนวัตกรรม 1 หน่วยกิต
  วอ.433  การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและโรงงานอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต   พท. 242 การเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ 2 หน่วยกิต
  xx. xxx   วิชาเลือก 1 3 หน่วยกิต  xx. xxx   วิชาเลือก 3 3 หน่วยกิต
  xx. xxx   วิชาเลือก 2 3 หน่วยกิต xx. xxx    วิชาเลือกเสรี 1 3 หน่วยกิต
    xx. xxx    วิชาเลือกเสรี 2 3 หน่วยกิต
  รวม 19 หน่วยกิต   รวม 19 หน่วยกิต
 

 

วิชาเลือกทางวิศวกรรม                             

            เลือกศึกษารายวิชาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจำนวน 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้

* สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าให้เลือก รูปแบบที่1 หมวดงานไฟฟ้ากำลัง เท่านั้น

                      รูปแบบที่ 1 หมวดงานไฟฟ้ากำลัง                               9          หน่วยกิต

วฟ.465  อิเล็กทรอนิกส์กำลัง                                                                                  3 (3-0-6)

LE465   Power Electronics        

อฟ.416  การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน                                                             3 (3-0-6)

EI416    Energy Conservation and Management 

อฟ.417  ความปลอดภัยทางไฟฟ้า                                                                           3 (3-0-6)

EI417    Electrical Safety

                      รูปแบบที่ 2 หมวดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยุคใหม่               9          หน่วยกิต

 

อฟ.444  ไมโครโปรเซสเซอร์ในระบบอัตโนมัติ                                                          3 (3-0-6)

EI444    Microprocessors in Automation System

อฟ.445  เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ใช้งาน                                         3 (3-0-6)

EI445    Artificial Intelligence technologies and applications

อฟ.446  ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆส าหรับไฟฟ้าและอุตสาหกรรม                          3 (3-0-6)

EI446    Cloud computing for Electrical and Industry Engineering

ปีการศึกษา 2563

ตารางสอน แจ้งห้องเรียนหลังสอบกลางภาค 1/2563 pdf

ตารางสอบกลางภาค 1/2563 pdf (จัดสอบที่คณะวิศวกรรมศาสตร์)

 

ตารางสอน ภาคการศึกษา 1/2563 pdf

รายชื่อนักศึกษาวิชา TU104 pdf

รายชื่อนักศึกษาวิชา TU105 pdf

โควตารายชื่อนักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาโครงงาน EI401 pdf

 

ช่องทางการเรียน Online

วิชา เรียนออนไลน์/เอกสารการเรียน
link to team
MA111 e-mail ของมหาวิทยาลัย (@dome) Code MsTeams :  qk2txt3
MA214  740001 Code MsTeams : 0xw834h
IE302 เปลี่ยนแปลงช่องทางการเรียนออนไลน์ (13/8/63) Code MsTeams :  f8fb5oe
IE261 http://line.me/ti/g/zCUvsIJpEm https://bit.ly/39VKXkl
LE363 tumachhv@gmail.com / F63HvMach qzzqhq7
LE473 tumachhv@gmail.com / F63HvMach
Code MsTeams :   
byjhpvd
EI330 Google Classroom : jevmxlj 7xf5xek
PB386 Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/9930467760?pwd=WXBvaWsxUVVHTlg0bWl0c0ZnYTZjdz09
Meeting ID: 993 046 7760
Passcode: PB386
TU104 เอกสารเค้าโครงรายวิชา มธ.104  Section 740002โปรแกรม Zoom 

Meeting ID: 786 009 5350 

Password: 983969

TU104 Section 740001 โปรแกรม Microsoft Teams Code MsTeams : gmno7nn 
IE312 http://line.me/ti/g/l5hwtDqim9 เข้ากลุ่ม Line
TU105 Section 740001  link การเช้าชั้นเรียนผ่าน Google Meet https://meet.google.com/qqg-cuvw-wzb
SC183 การจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ออนไลน์  
EI401,EI402 กำหนดการวิชาโครงาน อฟ.401 และ อฟ.402 ปีการศึกษา 2563  
 
 
             

ปีการศึกษา 2562

ตารางสอน ภาคการศึกษา 3/2562 pdf

ตารางสอน ภาคการศึกษา 2/2562 pdf

ตารางสอน ภาคการศึกษา 1/2562 pdf

 

 

http://line.me/ti/g/zCUvsIJpEm