สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-en)

ปริญญาตรี

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    ศูนย์รังสิต และศูนย์พัทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1.     ชื่อหลักสูตร

                ภาษาไทย              :   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์                        

                ภาษาอังกฤษ         :   Bachelor of Engineering Program in Software Engineering

2.     ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

                ภาษาไทย             ชื่อเต็ม   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
                                                ชื่อย่อ     วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
                ภาษาอังกฤษ        ชื่อเต็ม   Bachelor of Engineering (Software Engineering)
                                                ชื่อย่อ     B. Eng. (Software Engineering)

3.     วิชาเอก -

4.     จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

                จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร      133     หน่วยกิต

5.     รูปแบบของหลักสูตร

        5.1  รูปแบบ

                เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี

        5.2  ภาษาที่ใช้

                หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย

        5.3  การรับเข้าศึกษา

                รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

        5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

                เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ

        5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

                ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                6.1 วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer) หรือนักเขียนโปรแกรม (Programmer/Developer)

                6.2 นักวิเคราะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบ (System Analyst / Designer)

                6.3 วิศวกรความต้องการ (Requirement Engineer)

                6.4 นักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance)

                6.5 วิศวกรปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement Engineer)

                6.6 นักทดสอบระบบ (Software Tester)

                6.7 สถาปนิกซอฟต์แวร์ (Software Architect)

                6.8 นักบูรณาการระบบ (System Integrator)

                6.9 ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Manager)

7. สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    เรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สำหรับชั้นปีที่ 1-2 และเรียนที่ศูนย์พัทยาตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 จนจบหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร   Soft EN  พ.ศ.2557            

                    นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกำหนดของหลักสูตรดังนี้

                                    1) วิชาศึกษาทั่วไป                                                                                              30            หน่วยกิต

                                    2) วิชาเฉพาะ                                                                                                      97            หน่วยกิต

                                          2.1  วิชาแกน                                                                                                  15            หน่วยกิต

                                          2.2  วิชาเฉพาะสาขา                                     82            หน่วยกิต

                                                    2.2.1) วิชาบังคับ                                61            หน่วยกิต

                                                    2.2.2) วิชาเลือก                                 21            หน่วยกิต

                                    3) วิชาเลือกเสรี                                                                                                   6              หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
วย.100 จริยธรรมสำหรับวิศวกร 0 หน่วยกิต วพ. 201  การโปรแกรมเชิงวัตถุ 4 หน่วยกิต
มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3 หน่วยกิต วท. 135  ฟิสิกส์ทั่วไป 3 หน่วยกิต
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 หน่วยกิต สษ. xxx  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 หน่วยกิต
มธ.110  สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต วซ.202   ปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม 2 2 หน่วยกิต
สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 0 หน่วยกิต วซ. 210  วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น 4 หน่วยกิต
สษ.xxx ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 หน่วยกิต มธ.120  สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 2 หน่วยกิต
ค.  111  แคลคูลัสพื้นฐาน 3 หน่วยกิต มธ.130  สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 หน่วยกิต
วซ.201 ปฏิบัติการพัฒนา ทักษะการเขียนโปรแกรม 1 2 หน่วยกิต    
ท.161  การใช้ภาษาไทย 3 หน่วยกิต    
  รวม 19 หน่วยกิต   รวม 20 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
ค. 112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์ 3 หน่วยกิต วซ.320การควบคุมและตรวจสอบเทคโนโนยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
วซ.100 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3 หน่วยกิต วพ. 341  การออกแบบและวิเคราะห์โปรแกรมเชิงวัตถุ 3 หน่วยกิต
วพ.200 คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต วพ. 342  วิศวกรรมด้านการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ 3 หน่วยกิต
วพ. 202  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 1 3 หน่วยกิต วซ. 212  สถาปัตยกรรมและการออกแบบซอฟต์แวร์ 4 หน่วยกิต
วพ. 330  ระบบฐานข้อมูล 3 หน่วยกิต XX xxx  วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
วซ. 211  การกำหนดความต้องการทางซอฟต์แวร์ 4 หน่วยกิต    
  รวม 19หน่วยกิต   รวม 19หน่วยกิตปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
วพ. 212  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต วพ.260 ทฤษฏีความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่มสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
วพ. 320  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 3 หน่วยกิต วพ.261 พีชคณิตเชิงเส้นและวิธีการเชิงเลขสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
วซ. 311  การพัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์ 4 หน่วยกิต วพ.331 ระบบปฏิบัติการ 3 หน่วยกิต
วซ. 321  การบริหารจัดการโครงการด้านซอฟต์แวร์ 3 หน่วยกิต สษ.202 ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน 3 หน่วยกิต
XX xxx  วิชาเลือก 3 หน่วยกิต วซ.312  การประกอบและบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์ 4 หน่วยกิต
XX xxx  วิชาเลือก 3 หน่วยกิต XX xxx  วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
  รวม 19 หน่วยกิต   รวม 19 หน่วยกิต

 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 3
วซ. 403  การฝึกงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 0 หน่วยกิต
รวม 0 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
วซ.322จริยธรรมและความเป็นวิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 หน่วยกิต    
วพ.321 การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต    
วซ. 404  โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 3 หน่วยกิต วซ. 405  โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 6 หน่วยกิต
(ในกรณีที่เลือกศึกษาแบบสหกิจศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์)
 
  (ในกรณีที่เลือกศึกษาแบบโครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์)  
หรือ   หรือ  
วซ.406การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 หน่วยกิต วซ. 407  สหกิจศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 6 หน่วยกิต
(ในกรณีที่เลือกศึกษาแบบแบบสหกิจศึกษา   (ในกรณีที่เลือกศึกษาแบบสหกิจศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์)   
วิศวกรรมซอฟต์แวร์)      
XX xxx  วิชาเลือก 3 หน่วยกิต    
XX xxx  วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต    
      6 หน่วยกิต
  รวม 15 หน่วยกิต   รวม 6 หน่วยกิต

 

วิชาเลือก                                                                 21 หน่วยกิต

เลือกอย่างน้อย 12 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
วซ. 323       หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1                                                                                           
วซ. 324       หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2                                                                                           
วซ. 326       มโนทัศน์ภาษาโปรแกรม                                                                                                
วซ. 327       ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์      
วซ. 333       การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่                                                               
วซ. 334       การจัดการความรู้                                                                                                             
วซ. 335       การนำเสนอแบบสื่อหลายมิติ                                                                                                          
วซ. 336       คอมพิวเตอร์กราฟฟิค                                                                                                                      
วซ. 337       วิศวกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                                                    
วซ. 338       การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ                                                                    
วซ. 339       เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ                                                                                                
วพ. 332       การปรับแต่งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย                                                                                   
วพ. 350       ปัญญาประดิษฐ์                                                                                                                                
วพ. 353       การรู้จำรูปแบบ                                                                                                               
วพ. 355       การประมวลผลภาษาธรรมชาติเชิงสถิติ     
                                                                                    
เลือกศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 9 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้

วิชาโครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์                        9 หน่วยกิต
วซ. 403       การฝึกงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์                                                                                         
วซ. 404       โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1                                                                              
วซ. 405       โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2                                                                              

วิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์                          9 หน่วยกิต
วซ. 406       การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์                                                             
วซ. 407       สหกิจศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์                                                                    

วิชาเลือกเสรี                                                           6 หน่วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
“ยกเว้นวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวิชา วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ มธ. ทุกวิชา และวิชา ท.162 และ ท.163”

 

 

ปีการศึกษา 2561

ตารางสอน ภาคการศึกษา 2/2561 pdf

ตารางสอน ชั้นปีที่ 2-4 ภาคการศึกษาที่ 2/2561 pdf

ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2561 pdf

ตารางสอน ชั้นปีที่ 2-4 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 pdf

 

ปีการศึกษา 2560

ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2560 pdf

ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 pdf

ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 pdf

 

ตารางสอน ชั้นปีที่ 2-4 ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2560 pdf

ตารางสอน ชั้นปีที่ 2-4 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 pdf

ตารางสอน ชั้นปีที่ 2-4 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 pdf

 

 

 

ปีการศึกษา 2559

ตารางสอน ภาคฤดูร้อน/2559 pdf

รายชื่อโควตา นศ.วิชา EL172 ภาคฤดูรอน/2559 pdf

รายชื่อโควตา นศ.วิชา TU156 ภาคฤดูรอน/2559 pdf

ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2559 pdf

ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (ศุนย์พัทยา) pdf

ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2559 pdf

แบ่ง Section วิชาภาษาอังกฤษ-59 pdf

ปีการศึกษา 2558

ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2558 pdf

ตารางสอน ภาคการศึกษา 2/2558

     -    แบ่ง Section วิชา EL171

     -    แบ่ง Section วิชา EL172

ตารางสอน ภาคการศึกษา 1/2558

ตารางสอน ภาคการศึกษา 2/2557

ตารางสอน ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2557

แผนการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
วย.100 จริยธรรมสำหรับวิศวกร 0 หน่วยกิต มธ. 050  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา 3 หน่วยกิต มธ. 105  ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม 3 หน่วยกิต มธ. 109  นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
มธ.104  การคิด อ่าน และเขียน อย่างมีวิจารณญาณ 3 หน่วยกิต  ท. 162  การเขียนรายงานวิชาการ 3 หน่วยกิต
มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา 3 หน่วยกิต วซ. 210  การพัฒนาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 หน่วยกิต
วพ.101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3 หน่วยกิต วซ.220  วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น 3 หน่วยกิต
ค.  111 แคลคูลัสพื้นฐาน 3 หน่วยกิต วซ.230  พีชคณิตเชิงเส้นและวิธีการเชิงเลขสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
วท. 135  ฟิสิกส์ทั่วไป 3 หน่วยกิต    
  รวม 21 หน่วยกิต   รวม 21 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
มธ.106  ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสาร 3 หน่วยกิต พท.240 งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม 3 หน่วยกิต
วซ.211  การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 หน่วยกิต วซ. 221 กระบวนการทางซอฟต์แวร์ 3 หน่วยกิต
วซ.212  การพัฒนาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3 หน่วยกิต วซ. 222 การวิเคราห์และการเขียนแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์ 3 หน่วยกิต
วพ.200  คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต วซ. 231 โครงสร้างข้อมูล และขั้นตอนวิธี 3 หน่วยกิต
วพ.204  ทฤษฎีความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่มสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต วพ.311 ระบบปฏิบัติการ 3 หน่วยกิต
วพ.210  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต วพ.321การสื่อสารข้อมูลและเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์1 3 หน่วยกิต
  รวม 18หน่วยกิต   รวม 18หน่วยกิต 

ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
วซ.330 การกำหนดความต้องการทางซอฟต์แวร์ 3 หน่วยกิต วซ.332 การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ 3 หน่วยกิต
วซ.331 สถาปัตยกรรมและการออกแบบซอฟต์แวร์ 3 หน่วยกิต วซ.340 การจัดการโครงแบบและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ 3 หน่วยกิต
วซ. 341 การสร้างซอฟต์แวร์  3 หน่วยกิต วซ.342 การสร้างซอฟต์แวร์ 2 3 หน่วยกิต
วพ. 230 ระบบฐานข้อมูล 3 หน่วยกิต วพ.334 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3 หน่วยกิต
XX xxx  วิชาเลือก 3 หน่วยกิต XX xxx  วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
XX xxx  วิชาเลือก 3 หน่วยกิต XX xxx  วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
  รวม 18 หน่วยกิต   รวม 18 หน่วยกิต

 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 3
วซ. 403  การฝึกงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 หน่วยกิต
รวม 1 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
วซ.410 จริยธรรมและความเป็นเป็นวิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 หน่วยกิต วซ. 405  โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 6 หน่วยกิต
วซ. 404  โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 3 หน่วยกิต (ในกรณีที่เลือกศึกษาแบบ 2.3.2.1)หรือ  
(ในกรณีที่เลือกศึกษาแบบ 2.3.2.1)หรือ      
วซ.406 การเตรียมการฝึกงานในวิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ระยะยาว 1 หน่วยกิต วซ.407 การฝึกงานในวิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ระยะยาว 6 หน่วยกิต
(ในกรณีที่เลือกศึกษาแบบ 2.3.2.2)   (ในกรณีที่เลือกศึกษาแบบ 2.3.2.2)  
XX xxx  วิชาเลือกเสรี      
(ในกรณีที่เลือกศึกษาแบบ 2.3.2.2)      
XX xxx  วิชาเลือก ในข้อ 2.3.1 3 หน่วยกิต XX xxx  วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
XX xxx  วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต (ในกรณีที่เลือกศึกษาแบบ 2.3.2.1)  
  รวม 12-13 หน่วยกิต   รวม 9 หน่วยกิต
 

 

เข้าสู่เว็บไซต์ Soft-EN

http://se.engr.tu.ac.th/