เกี่ยวกับเรา

"ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมนับได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและสร้างรายได้หลักให้กับประเทศ การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมจะมีทั้งจากนักลงทุนในประเทศและต่างชาติ ซึ่งในอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนนั้นมีความต้องการวิศวกรที่มีองค์ความรู้ในหลากหลายมิติ ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของชาติให้ทันต่อ การปรับเปลี่ยนไปของโลกในปัจจุบัน ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายเข้ามาในหลักสูตรทางวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้มีการจัดตั้งโครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (Programme of Innovative Engineering) หรือ TU-PINE เพื่อพัฒนาและบริหารหลักสูตรเชิงบูรณาการ โดยมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ใน 3 สาขาวิชาดังนี้

ระดับปริญญาตรี

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง (EBM)

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ  (iPEN-iEE)

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-en)

ระดับปริญญาโท

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ  (EBM)

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ  (iPEN-iEE)